ا اقنا ة جملة

عبارت ا اقنا ة جملة از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب ا اقنا ة جملة میباشد.جملة خیالات را رها می کن، و در آنچه هستی استوار باش.

چون می شنوم که ماهی در آب عطشان است، می خندم؛ نمی بینی که «حق» در خانة توست، و تو بی آرام آوارة این جنگل و آن جنگلی! اینک حقیقت! به هر کجا که خواهی برو، به بنارس، به متورا، اگر روحت را نی ، جهان به دیدة تو غیر واقعی است. دلا، به کدام ساحل خواهی رفت؟ پیش از تو نه رهرویی هست و نه راهی. آنجا که نه تن است و نه ذهن؛ و کدام مقام است که عطش روح را می تواند فرو بنشاند؟ تو در نیستی چیزی نخواهی یافت. نیرومند باش، و به تن خویش درآی؛ زیرا آنجاست که پایگاه تو استوار است. دلا، نیکش بنگر! به جایی مرو. جملة خیالات را رها می کن، و در آنچه هستی استوار باش. ... ادامه ...

بارم عربی دهم دی ماه

رﺷﺘﻪﻫﺎی رﻳﺎﺿﯽﻓﻴﺰﻳﮏ، ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ )از ﯽّ ( درس او ﭼﻬﺎرم ل و دومّ ) ، ﻓﻨ وﺣﺮﻓﻪای و ﮐﺎرداﻧﺶ ٢ ( درس او ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺷماره ﻣﻮﺿﻮع ﻧـﻤﺮه ﺟﻤﻊ اﻟﻒ : ﻣﻬﺎرت واژهﺷﻨﺎﺳﯽ ٠٫٥ (. )زﻳﺮ ﮐﻠمات ﺧﻂ ﮐﺸﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد ، ﻧﻮﺷتن ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻤﻪ از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ در ﺟﻤﻠﻪ ١ ٢ ﻧـﻤﺮه ٢ ٠٫٥ ( ﻣﱰادف و ﻣﺘﻀﺎد )ﻫماﻧﻨﺪ ﺗـﻤﺮﻳﻨﺎت ﮐﺘﺎب ٠٫٥ ( ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮐﻠﻤﮥ ﻧﺎﻫماﻫﻨﮓ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎ در ﻣﻴﺎن ﭼﻬﺎر ﮐﻠﻤﻪ )دو ﻣﻮرد ٣ اﺳﻢّ ) ﻧﻮﺷتن ﻣﻔﺮد ﻳﺎ ﺟﻤﻊ اﺳﻢ ٤ ٠٫٥ ( در ﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺎ دﻫﻢ ب: ﻣﻬﺎرت ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ٥ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ٥ ٧ ﻧـﻤﺮه ٠٫٥ ( اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﮥ درﺳﺖ در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺟﻤﻠﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ )دو ﺟﻤﻠﻪ ٦ ١٫٥ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻧﺎﻗﺺ ٧ ج: ﻣﻬﺎرت ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﻌﻞﻫﺎی ﻣﺎﺿﯽ ﺳﺎده، ﻣﺎﺿﯽ اﺳﺘﻤﺮاری، ﻣﺎﺿﯽ ﻣﻨﻔﯽ، ﻣﻀﺎ رع ﻣﻨﻔﯽ، اﻣﺮ، ﻧﻬﯽ، ٨ و ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ و ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺪر در ﺟﻤﻠﻪ ٣ ٧٫٥ ﻧـﻤﺮه ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﯽ، ﻣﻀﺎرع، اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ و ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺪر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ در ٩ ... ادامه ...

یه دستووره

«ﺍُﻃﻠِﺐُ ﺍﻟﻌﺸﻖ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻤﻬﺪِ ﺍﻟ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ» ﺑﺎﺪ ﺍﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺍ ﻫﻤﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺷﻮﺩ... #فاضل_نظری ... ادامه ...

زمانه عجیبیست

ﺟﻤﻠﻪ ی"ﺍﻦ ﻣﺎﻥ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺑﻦ ﻣﺪﺍﺭﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ"ﺑﺸﺘﺮ ﺍﺛﺮ ﻣﺬﺍﺭﺩ،ﺗﺎ "ﺍﻟﻢ ﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺮ"ﺁﺎ ﻧﻤﺪﺍﻧ ﻪ ﺧﺪﺍ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﺒﻨﺪ؟! ... ادامه ...

زمانه عجیبیست

ﺟﻤﻠﻪ ی"ﺍﻦ ﻣﺎﻥ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺑﻦ ﻣﺪﺍﺭﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ"ﺑﺸﺘﺮ ﺍﺛﺮ ﻣﺬﺍﺭﺩ،ﺗﺎ "ﺍﻟﻢ ﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺮ"ﺁﺎ ﻧﻤﺪﺍﻧ ﻪ ﺧﺪﺍ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﺒﻨﺪ؟! ... ادامه ...

ﻛﺮﺍﻣﺘﻰ ﺍﺯ ﺣُﺠﺮﺑﻦ ﻋَﺪﻯ

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم ﺩﺭ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺣُﺠﺮﺑﻦ ﻋَﺪﻯ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺧﺎﺹ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻳﻢ، ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺭﺍﻩ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺳﺆ ﺍﻝ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺣﺠﺮﺑﻦ ﻋﺪﻯ ﻛﻴﺴﺖ؟ ﻣﻘﺪﺍﺭﻯ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ، ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﻠﺤﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﻨﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﻃﻬﺎ ﻭ ﻣﺎﺩّﻩ ﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻭﻳﻪ ﺣُﺠﺮ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻧﻜﻨﺪ. ﻭﻗﺘﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻳﺎﺭﺗﮕﺎﻩِ ﺣُﺠﺮ ﺷﺪﻳﻢ، ﻳﻚ ﻗﻔﺴﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺩﻩ ﺟﻠﺪﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ( (ﻭﺍﻋْﻠﻤﻮﺍ ﺍَﻧّﻰ ﻓﺎﻃﻤﻪ) ) ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﻠﺪﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻡ، ﺩﺭ ﻛﻤﺎﻝ ﺗﻌّﺠﺐ ﻓﺼﻞ ﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻯ ﺁﻣﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺎﻟﺎﺗﻰ ﺍﺯ ﺣﺠﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺣﺠﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ: ( (ﺍﻗﻄﻌﻮﺍ ﺭﺍﺀﺳﻰ ﻓﻮﺍﻟﻠّﻪ ﻟﺎ ﺍَﺗﺒّﺮﺀُ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻰ ﺍﻃﺎﻟﺐ) ) ﺍﮔﺮ ﮔﺮﺩﻧﻢ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺰﻧﻴﺪ، ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻗﺴﻢ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﻋﻠﻰّ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎ ... ادامه ...

با جمله ی رندان جهان

ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ی ﺭِﻧﺪﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﻢ ﻛﻴﺸﻢ... ﺧﻴﺎﻡِ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺮ ﺗﺸﻮﻳﺸﻢ... ﺍﻧﺎﺭ ﺷﺮﺍﺏ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺭﺩ... ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﻳﺸﻢ... _ایرج زبردست ... ادامه ...

عجب روزایی

ﯾﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﯾﻪ ﺷﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺍﺩﻣﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﯼ ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﯼ ﺷﻤﺎﺭﺷﻮ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﺱ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺩﻟﮕﯿﺮ ﻭ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﺑﺨﻮﺩﺕ ﻣﯿﺎﯼ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﯼ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﺠﻮﺍﺏ ﺍﺷﮑﺎﺕ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﺷﺪﻥ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﮕﯽ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺧﺮﺵ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﺷﺪ ...? ... ادامه ...

ﯾﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ

ﯾﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﯾﻪ ﺷﺒـــﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺍﺩﻣﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﯼ ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﯼ ﺷﻤﺎﺭﺷﻮ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﺱ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺩﻟﮕﯿﺮ ﻭ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﺑﺨﻮﺩﺕ ﻣﯿﺎﯼ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﯼ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﺠﻮﺍﺏ ﺍﺷﮑﺎﺕ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﺷﺪﻥ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﮕﯽ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺧﺮﺵ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﺷﺪ ..؟؟؟ ... ادامه ...

دلتنگم و با هبچکم میل سخن نیست....!!!

ﻫﻢ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻗﯿﺒﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﻦ ﺗﺎﺏ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﯽ ﺗﺎﺑﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻏﺼﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺩﻟﺘﻨﮕﻤﻮ ﺑﺎ ﻫﯿﭽﮑﺴﻢ ﻣﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺲ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺎﻕ ﺑﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺘﻤﮑﺎﺭ ﻭ ﺑﺴﯽ ﻋﻬﺪ ﺷﮑﻦ ﻫﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﻤﮑﺎﺭﯼ ﺁﻥ ﻋﻬﺪ ﺷﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ♫♫♫ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺑﺴﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﺧﻮﺍﺭ ﺗﺮﻡ ﻣﻦ ﺯﺍﻥ ﺭﻭﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﺗﺮﻡ ﻣﻦ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺩﮔﺮﯼ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻮﯼ ﺕ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺯ ﺣﻖ ﯾﺎﺭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﺗﺮﻡ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﻣﻦ ﻧﮕﺮ ﻭ ﭼﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﮐﻦ ﺯﺍﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﺑﯽ ﮐﺲ ﻭ ﯾﺎﺭ ﺗﺮﻡ ﻣﻦ ﺑﯽ ﯾﺎﺭ ﺗﺮﻡ ﻣﻦ ﺑﯽ ﯾﺎﺭ ﺗﺮﻡ ﻣﻦ -0 ) ... ادامه ...

جک جدید

یه دوست چینی داشتم، برﺍﻯ ﻋﻴﺎﺩتش رفتم ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ. دوست چینیم ﺑﻪ من ﮔﻔﺖ :ﭼﻴﻨﮓ ﭼﻮﻧﮓ ﭼَﻦ ﭼﻮﻭﻥ ﻭ... مُرد! ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﭼﻴﻦ ﺳﻔﺮ ﻛﺮﺩم و در اون جا از یه مرد چینی معنیش رو پرسیدم و اون مرد چینی به من گفت :ﭘﺎﺗﻮ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺷﻴﻠﻨﮓ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﻭﺭﺩﺍﺭ ﻛﺼﺎﻓﻄﻄﻄ ... ادامه ...

سرزمین جمله های وارونه

اﻳﻨﺠﺎ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ " ﻨﺞ ، ﺟﻨ " ﻣﻰ ﺷﻮﺩ " ﺩﺭﻣﺎﻥ ، ﻧﺎﻣﺮﺩ " " ﻗﻬﻘﻬﻪ ، ﻫﻖ ﻫﻖ " ﻭﻟﻰ " ﺩﺯﺩ ، ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺯﺩ " ﺍﺳﺖ " ﺩﺭﺩ ، ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺭﺩ " ﺍﺳﺖ ﻭ " ﺮ،ﻫﻤﺎﻥ ﺮ " آﺭﻯ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺟﻤﻼﺕ ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ ﺟﺎﻳﺴﺖ ﻛﻪ " ﻣﻦ ، ﻧﻢ " ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ و " ﻳﺎﺭ ، ﺭﺍﻯ " ﻋﻮﺽ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ... " ﺭﺍﻩ ، ﻮﻳﻰ ﻫﺎﺭ " ﺷﺪﻩ ﻭ " ﺭﻭﺯ ، ﺑﻪ ﺯﻭﺭ " ﻣﻴﺬﺭﺩ ... " ﺍﺷﻨﺎ ﺭﺍ ﺟﺰ ﺩﺭ ﺍﻧﺸﺎ " ﻧﻤﻴﺒﻨﻰ ﻭ ﻪ " ﺳﺮﺩ ، ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ " ﺯﻧﺪﻰ !!! ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ " ﻣﺮ ، ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺮﻡ " ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺮﺍ ﻛﻪ " ﺩﺭﺩ ،ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺭﺩ " ﺍﺳﺖ ... ... ادامه ...

ﭼﻪﻗﺪﺭ ﻭﻗﺖﺷﻨﺎﺳﻴﻢ؟ ﺩﺭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺯﻭﺩ ﺑﺎﺵ

ﮐﻮﺩﮎ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ < ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ - ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ - ﻧﻔﯿﺴﻪ ﻣﺠﯿﺪﯼﺯﺍﺩﻩ :ﻗﺪﺭ ﻭﻗﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺯﻣﺎﻥ، ﺩﺭ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ . ﺍﻣﺎ ﺁﯾﺎ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ، ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﺑﻠﺪﯾﻢ ﺍﯾﻦﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﯿﻢ؟ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﭼﻪ؟ ﺁﯾﺎ ﺯﻣﺎﻥﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻣﻨﻈﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﯾﺎ ... ؟ [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

پارتی بازی ممنوع...

ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﻋﻠﻰ (علیه السلام) ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺴﻄﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺁﻣﻮﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ: ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻛﻪ ﻋﻠﻰ (علیه السلام) ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻳﻚ ﺳﭙﺎﻩ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻧﺶ ﺍﺯ ﻳﻤﻦ ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺸﺖ ﻭ ﺣﻠّﻪ ﻫﺎﻯ ﻳﻤﻨﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﻮﺩ، ﻧﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﻠّﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﻴﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺼﺮﻑ ﻛﻨﺪ، ﻳﻜﻰ ﺩﻭ ﻣﻨﺰﻝ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﻜﻪ - ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﺞ ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ - ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻧﺶ ﺑﺎﻫﻢ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻜﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻭﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺭﺳﻴﺪ، ﺩﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻥ ﺣﻠّﻪ ﻫﺎ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﻋﻠﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﻣﻠﺎﺣﻈﻪ ﻭ ﺭﻭﺩﺭﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻭ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺍﻧﺪﻳﺸﻰ ﺳﻴﺎﺳﻰ، ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺍﻭﻝ ﮔﺬﺍﺷﺖ. ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻭﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭ ... ادامه ...

فرق دوستت دارم با آی لایو یو

ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﻤﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ "ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ" ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ "ﻡ" ﺧﺘﻢ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺩﻫﻨﻤﻮﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﺭﺟﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ "ﺁﯼ ﻻﻭ ﯾﻮ" ﺑﻪ ﺣﺮﻑ "ﯾﻮ" ﺧﺘﻢ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺩﻫﻨﺸﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺑه خود به حاﻟﺖ ﻏﻨﭽﻪ ﺩﺭﻣﯿﺎﺩ ﺑﺮﺍ ﺑﻮﺱ ﻻﻣﺼﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﺍﺷﻮﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺪﺳﺖ . . . . ﺣﺎﻻ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﻟﺐ ﻭ ﻟﻮﭼﺘﻮ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﮐﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ ﮐﺎﻓﯿه ... ادامه ...

چرا تحقیق می کنیم ؟

«تحقیق» در لغت، به معنی کشف حقیقت و رسیدن به کنه یک امر است. آنچه در همة این جملات مشترک است، روند دست ی به یک حقیقت و پاسخ گویی به پرسشی در زمینة امری مجهول است . اما با وجود این اشتراک، به نظر شما، آیا کلمة تحقیق در سه جملة بالا دقیقا به یک معنی است؟ بی شک پاسخ منفی است. در جملة اول، منظور از تحقیق، یافتن اعتقاد صحیح، با استفاده از استدلال عقلی و منطقی است. تحقیق در جملة دوم، به معنی بررسی و پرس و جو دربارة ویژگی ها و سوابق یک فرد است. تحقیق در جملة سوم به معنی تحقیق علمی است. همان موضوعی که در این مباحث می خواهیم دربارة آن صحبت کنیم. آیا می دانید با وجود ی ان بودن معنی لغوی کلمه، علت این اختلاف چیست؟ این اختلاف معنی از آنجا ناشی می شود که بسیاری از کلمات، علاوه بر معنای لغوی، معنایی اصطلاحی نیز دارند. منظور از معنای اصطلاحی، معنایی است که با به کار رفتن کلمه در مباحث مربوط به یک علم و یا در محیطی خاص، بر اثر قرارداد و یا کاربرد فراوان، برای یک کلمه پیدا می شود و از آن پس، هر گاه آن کلمه در آن رشتة علمی و یا محیط خاص به کار رود، معنای جدید، مورد نظر خواهد بود؛ نه معنای لغوی. البته معمولا میان معنای ... ادامه ...

حواس ات هست ...

ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﺧﺪﺍ؟ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺻﺪﺍ ﺷﺴﺘﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﻭ ﺷﻨﺪﻡ ... ﻔﺘﻢ : ﺑﺎﺷﻪ، ﻣﻨﻢ ﺧﺪﺍ ﺩﺍﺭﻡ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﺧﺪﺍ ؟ ﺍﺯ ﺑ ﺗﺎ ﺍﻻﻥ، ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺯﻣﻦ ﺧﻮﺭﺩﻡ .... ﻭ ﺑﻪ ﺳﺨﺘ ﺎ ﺷﺪﻡ ... ﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﺪﻡ " ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮﺭ ﺧﺪﺍ ﺑﺰﺭﻪ " ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﺧﺪﺍ ؟؟ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ؟؟ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺩﻝ ﻣ ﻨﻢ؟ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﻡ ﺩﺍﺭﻩ ﺳﻨﻨ ﻣ ﻨﻪ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﺧﻠ ﻭﻗﺘﻪ ﺸﺎﻡ ﺑﺎﺭﻭﻧﻪ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﻧﻔﺲ ﻢ ﺁﻭﺭﺩﻡ ... ﺧﺪﺍﺎ ﻧﻔﺲ ﻣ ﺧﻮﺍﻡ !!! ﻫﻤﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﺗﻠﺨﻢ ﺭﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺯﻡ ﺑﺮ ... ﻭ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﺷﺮﻦ ﻮدکیم رو ﺑﻬﻢ ﺲ ﺑﺪﻩ... ... ادامه ...

وارجموا آل سعود!!

ألف روح أُزهِقَتْ ذابوا .. فلا من یُخبِرُ القصة أو یسمعُ أقوالَ الشهودْ ربما کانوا بقایا قوم عاد أُهلِکوا بالریح أو قومِ ثمودْ ولأجل الموکب الملعون فلیسقطْ أبی فی زحمة الحج قتیلا ولتعدْ أمی إلى لطم الخدود اسمعوها جملة أقوم قیلا: اترکوا إبلیس یرتاح قلیلا وارجموا آل سعود!! احمد مطر ... ادامه ...

سرزمین جمله های وارونه

اﻳﻨﺠﺎ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ " ﻨﺞ ، ﺟﻨ " ﻣﻰ ﺷﻮﺩ " ﺩﺭﻣﺎﻥ ، ﻧﺎﻣﺮﺩ " " ﻗﻬﻘﻬﻪ ، ﻫﻖ ﻫﻖ " ﻭﻟﻰ " ﺩﺯﺩ ، ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺯﺩ " ﺍﺳﺖ " ﺩﺭﺩ ، ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺭﺩ " ﺍﺳﺖ ﻭ " ﺮ،ﻫﻤﺎﻥ ﺮ " آﺭﻯ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺟﻤﻼﺕ ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ ﺟﺎﻳﺴﺖ ﻛﻪ " ﻣﻦ ، ﻧﻢ " ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ و " ﻳﺎﺭ ، ﺭﺍﻯ " ﻋﻮﺽ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ... " ﺭﺍﻩ ، ﻮﻳﻰ ﻫﺎﺭ " ﺷﺪﻩ ﻭ " ﺭﻭﺯ ، ﺑﻪ ﺯﻭﺭ " ﻣﻴﺬﺭﺩ ... " ﺍﺷﻨﺎ ﺭﺍ ﺟﺰ ﺩﺭ ﺍﻧﺸﺎ " ﻧﻤﻴﺒﻨﻰ ﻭ ﻪ " ﺳﺮﺩ ، ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ " ﺯﻧﺪﻰ !!! ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ " ﻣﺮ ، ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺮﻡ " ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺮﺍ ﻛﻪ " ﺩﺭﺩ ،ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺭﺩ " ﺍﺳﺖ ... ﺩﻟﻢ " ﺁﺭﺍﻣﺶ " ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ ﻣ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...ﺍ ... ادامه ...

منطق وبحث

ﺑﺭﺧﻲ ﻫﻢ ﺣﺎﻟﻴﺸﻮﻥ ﻣﻴﺸﻪ و ﻣﻴﻔﻬﻤﻨﺪ, اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻲ ﺩﻭ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﺭا ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻨﻲ و ﺩﺭ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻪ ﺟﻤﻼﺕ اﻭﻝ و ﺩﻭﻡ ﺩﻟﻴﻞ و ﻣﻨﻂﻖ ﺑﻴﺎﻭﺭﻱ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺩﻳﮕﺮ ﺭاﻩ ﻣﺎﻟﻪ ﻛﺸﻲ و ﻓﺮاﺭ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ, اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻀﻢ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺮاﻱ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻨﮕﻴﻨﺘﺮ اﺯ ﺧﻮﺭاﻙ ﻟﻮﺑﻴﺎﻱ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ و ﺩﭼﺎﺭ ﺳﻮ ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﮔﺎﻫﺎ ﺩﭼﺎﺭ اﺳﻬﺎﻝ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ اﻭﻝ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ اﺯ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻫﺎ, اﺩﻋﺎﻱ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاﺩﻱ اﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ﺩﺭ ﺳﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﻜﺎﺡ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺗﻮﺳﻄ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣ ﺤﻤﺪ ﺯاﻫﺪ ﻛﻪ اﺯ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻱ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻂﻤﻌﻨﺎ ﺑﺮﺧﻲ اﺩﻋﺎ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺳﺰاﻱ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﻲ ﻣﺮﮒ اﺳﺖ ﺩﺭ اﺳﻼﻡ, ﻣﻦ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭ ﻣﻴﺸﻮﻡ ﺳﺰاﻱ ﺷﺮﻳﻚ ﺁﻭﺭﺩﻥ و ﻳﺎﺭﻱ ﺟﺴﺘﻦ اﺯ ﻏﻴﺮﻩ ﺧﺪا ﻫﻢ ﻣﺮﮒ اﺳﺖ ﺩﺭ اﺳﻼﻡ ,ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺷﻴﻌﻴﺎﻥ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ,ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﻴﻌﻴ ... ادامه ...

سرزمین جمله های وارونه

ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ ﺍﺳﺖ ، ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ : ((ﮔﻨﺞ ))((ﺟﻨﮓ ))ﻣﻰ ﺷﻮﺩ، (ﺩﺭﻣﺎﻥ ) ( ﻧﺎﻣﺮﺩ )ﻭ ( ﻗﻬﻘﻬﻪ ) (ﻫﻖ ﻫﻖ) !!! ﻭﻟﻰ ( ﺩﺯﺩ)ﻫﻤﺎﻥ (ﺩﺯﺩ)ﺍﺳﺖ ... (ﺩﺭﺩ) ﻫﻤﺎﻥ (ﺩﺭﺩ) ﺍﺳﺖ ... ﻭ (ﮔﺮﮒ)ﻫﻤﺎﻥ (ﮔﺮﮒ)... ﺁﺭﻯ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺟﻤﻼﺕ ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ ، ﺟﺎﻳﺴﺖ ﻛﻪ : (ﻣﻦ )( ﻧﻢ) ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ( ﻳﺎﺭ) (ﺭﺍﻯ) ﻋﻮﺽ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ( ﺭﺍﻩ) ﮔﻮﻳﻰ (ﻫﺎﺭ) ﺷﺪﻩ ، ﻭ ( ﺭﻭﺯ ) ﺑﻪ (ﺯﻭﺭ) ﻣﻴﮕﺬﺭﺩ ، ( ﺁﺷﻨﺎ) ﺭﺍ ﺟﺰ ﺩﺭ ( ﺍﻧﺸﺎ) ﻧﻤﻴﺒﻴﻨﻯﻰ، ﻭ ﭼﻪ (ﺳﺮﺩ) ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ( ﺩﺭﺱ )ﺯﻧﺪﮔﻰ ، ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ (ﻣﺮﮒ) ﺑﺮﺍﻳﻢ ( ﮔﺮﻡ ) ﻣﻴﺸﻮﺩ ، ﭼﺮﺍ ﻛﻪ (( ﺩﺭﺩ)) ﻫﻤﺎﻥ ( ﺩﺭﺩ ) ﺍﺳﺖ، ﺩﻟﻢ ((( ﺁﺭﺍﻣﺶ))) ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ... ... ادامه ...

کشتن دوست

یه دوست چینی داشتم، مریض شد. ﺑﺮﺍﻯ ﻋﻴﺎﺩتش رفتم ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ. کنار تختش وایسادم. دوست چینیم بهم ﮔﻔﺖ: "ﭼﻴﻨﮓ ﭼﻮﻧﮓ ﭼَﻦ ﭼﻮﻭﻭن…" ﺟوﻥ ﺩﺍﺩ بدبخت! ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ رفتم ﭼﻴﻦ. اون جا از یه مرد چینی معنیش رو پرسیدم. اون مرد چینی بهم گفت: "ﭘﺎﺗﻮ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺷﻠﻨﮓ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ برﺩﺍﺭ !" ... ادامه ...

ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺷﺎﯾﻊ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ؛ ﺍﺯ ﻧﻔﺦ ﺗﺎ ﺭﯾﻔﻼﮐﺲ ﻣﻌﺪﻩ

ﺭﯾﻔﻼﮐﺲ ﻭ ﻧﻔﺦ ﻣﻌﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺷﺎﯾﻊ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻋﻠﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮﮊﯾﮏ ﺑﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻏﺬﺍ، ﺧﻮﺏ ﺟﻮﯾﺪﻥ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻏﺬﺍ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﮐﻢ ﺩﺭ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﮐﺮﺩ [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

مخمل سبز شادگان باشت میزبان گردشگران نوروزی/اینجا رویای بهشت ایران را ببینید +تصاویر

ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ «ﺷﺎﺩﮔﺎﻥ» ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ۴۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ۸۳ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺟﺎﺩﻩ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ- ﺷﯿﺮﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،این ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ ﺍﯼ، ﻣﯿﺎﻥ ﮐﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻣﯿﻦ ﻭ ﻻ ﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎﺭ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﻭ ﺩﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ... ادامه ...

ﺳﮑﺲ، ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ

ﮐﻠﻤﻪ ﺳﮑﺲ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ ‏« ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺑﻬﺘﺮ ‏» ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎﻁ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺁﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﮑﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺳﮑﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ … [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

ﭘﺪﺭﻡ میگفت:

ﺪﺭﻡ میگفت:ﺴﺮ ﺟﺎﻥ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺑﺎ ﺁﺑﺮﻭ ﺴ ﺑﺎﺯ ﻨ!!!ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺸﻪ ﻧﻮﺲ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺖ!!! ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﺼﺤﺖ ﻫﺎﺵ ، ﻧﺸﺨﻨﺪ ﺯﺩﻡ ﻭ ﻔﺘﻢ:ﺍ ﺑﺎﺑﺎ ؛ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﺬﺷﺘﻪﺩﺧﺘﺮﺍ ﺍﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﻮﻧﻪ*ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺮﺍﻍ ﺳﺒﺰ ﻣﺪﻥ؛*ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﺷﻮﻧﻪ؛ﺪﺭﻡ ﺗﻮ ﺸﻤﺎﻡ ﻧﺎﻩ ﺮﺩ ﻭ ﻔﺖ:ﺴﺮ ﺟﺎﻥ ﺯﻟــﺨـﺎ ﺯﺎﺩﻩ ، ﺗﻮ " ـﻮﺳـﻒ "ﺑﺎﺵ !!!ﻫﻤﻦ ﻪ ﺍﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭ ﺷﻨﺪﻡﻣﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻢ ﺳﺦ ﺷﺪ ﺯﺑﻮﻧﻢ ﺑﻨﺪ ﺍﻭﻣﺪﺩﻪ ﻫ ﺟﻮﺍﺑ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﻪ ﺑﺪﻡﻭﺍﻗﻌﺎ ﻫﻢ ﺣﻖ ﻣﻔﺖﻫﻤﺸﻪ ﺯﻟــﺨـﺎ ﺯﺎﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺖ؛ﺍﻭﻥ ﻣﻨﻢ ﻪ ﺑﺎﺪ " ـﻮﺳـﻒ " ﺑﺎﺷﻢ ... ادامه ...

هفت ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻟﺠﺒﺎﺯﻱ✳️

ﺍﺻﻮﻻ ﻟﺠﺒﺎﺯﻱ ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ، ﻧﺎﺳﺰﺍ ﮔﻔﺘﻦ، ﮔﺮﻳﻪ ﻛﺮﺩﻥ، ﮔﺮﻳﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻛﺸﻴﺪﻥ، ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ، ﺁﺳﻴﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻭ... همچنین ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻟﺠﺒﺎﺯ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻭﺭﻱ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺍﺳﺖ. ... ادامه ...

حق بدهیم

هیچ ﺁﺩﻣ ﺷﺒﻪ ﺗﻐﺮ ﻧﻤﻨﺪ ﻫ ﺁﺩﻣ ﺷﺒﻪ ﺗﺼﻤﻤﺎﺕ ﺑﺰﺭ ﻧﻤﺮﺩ ... ﺁﺩﻣ ﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺧﺒﺮ ﻧﺎﻬﺎﻥ ﻤﺪﺍﻥ ﻭﺭ ﻣﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺭﻭﺩ , ﺷ ﻧﻨﺪ ﺧﻠ ﻗﺒﻞﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻓﺘﻪﺍﺳﺖ ... ﺁﺩﻣ ﻪ ﺭﻭﺯ ﻓﺮﺎﺩ ﻣﺯﻧﺪ ﻪ " ﺧﺴﺘﻪﺍﻡ " ﺷ ﻧﻨﺪ ﻪ ﻣﺪﺕﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻨﺘﻈﺮِ ﺷﻨﺪﻥِ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪِ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩﺍﺳﺖ ... ﺁﺩﻣ ﻪ ﻧﺎﻏﺎﻓﻞ ﻣﺯﻧﺪ ﺯﺮ ﺮﻪ , ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻪ ﺍﺯ ﻣﺪﺕﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻐﺾِ ﺳﻨﻦ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻦﻃﺮﻑ ﻭ ﺁﻥﻃﺮﻑ ﻣﺑﺮﺩﻩ ... ﺁﺩﻣ ﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺁﺪ ﻭ ﻣﻮﺪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ... ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻔﺘﻦِ ﺍﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺐﻫﺎ ﺯﺎﺩ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﺑﺪﻩ ﻭ ﺭﻭﺎﺑﺎﻓ ﺮﺩﻩﺍﺳﺖ ... ﻧﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺭﺍ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻨﻢ ... ﻧﻪ ﺁﻣﺪﻥﺷﺎﻥ ﺭﺍ ... ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺟﺎ ﻪ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﺣﻖ ﺑﺪﻫﻴﻢ . ﻛﻴﻮﻣﺮﺙ ﻣﺮﺯﺑﺎﻥ ... ادامه ...

ا آذین شده این روزها(علی قیصری)

ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺁﺫﯾﻦ ﺷــــﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺕ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺟﺎﯼ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻧــــﻪ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺑـﻮﯼ ﺗﻮ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻄﺮﺁﮔﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫـﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﯽ ﺍﻧﺲ ﺗﻮ ﺍﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻢ ﮐَﻤﮏ ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺁﻥ ﻗَﺪﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﮐــــﻪ ﺣﺲ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﯾــﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺧﻮﺷﻪ ﯼ ﺍﻧﮕﻮﺭ ﺗﺎﮐﺴﺘــــــﺎﻥ ﻣﺎ ﭼـﻮﻥ ﻟﺒﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﺳﺘﮑﺎﻧﯽ ﻗﻬﻮﻩ ﺑﺎ ﻏــﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﯾﻢ ﺳﻬﻢ ﻣــﺎ ﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﯼ ﮔﻞ ﺍﺯ ﻫــــﻮﺍﯼ ﺩﺭ ﻗﻔﺲ ﺑﻠﺒﻠﯽ ﻏﻤـﮕﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﺍﯼ ﻋﺴﻞ ﺑﺎﺯﺍ ﮐﻪ ﮔﻨﺪﻣــﺰﺍﺭ ﻋﺸﻖ ﺟـــﺎﯼ ﺑﻠﺪﺭﭼﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ... ادامه ...

مقاله آلومینیوم

مقاله آلومینیوم لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 129 فصل 1: مقدمه با کاربرد بیشتر مواد آلومینیومی و یا آلیاژهای آلومینیوم در قطعات مختلف ازجمله قعات خودرو،روشهای مورد نیاز برای تولید این قطعات نیز گسترده تر شده اند، از جملة این روشها دایکاست ، ریژه ،ریخته گری و... می باشد. که از میان این روشها روش ... دریافت فایل ... ادامه ...

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان ا اقنا ة جملة به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.