حرف های یک زندگی

عبارت حرف های یک زندگی از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب حرف های یک زندگی میباشد.زندگی میگذرد..!

زندگی گاه به کام است و بس است زندگی گاه به نام است و کم است زندگی گاه به دام است و غم است چه به کام و چه به نام و چه به دام، زندگی معرکهٔ همت ماست،.. زندگی میگذرد.. زندگی گاه به نان است و کفایت د زندگی گاه به جان است و جفایت د زندگی گاه به آن است و رهایت د چه به نان و چه به جان و چه به آن، زندگی صحنه بی ت ماست، .. زندگی میگذرد.. زندگی گاه به راز است و ملامت بدهد زندگی گاه به ساز است و سلامت بدهد زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد چه به راز و چه به ساز و چه به ناز،.. زندگی لحظهٔ بیداری ماست ! !!! زندگی میگذرد، درگذر است ! !!! ... ادامه ...

بخاطر شما عوضش

زندگی گاه به کام است و بس است زندگی گاه به نام است و کم است زندگی گاه به دام است و غم است چه به کام و چه به نام و چه به دام زندگی معرکه ی همت ماست ، زندگی میگذرد زندگی گاه به نان است و کفایت د زندگی گاه به جان است و جفایت د زندگی گاه به آن است و رهایت د چه به نان و چه به جان و چه به آن ، زندگی میگذرد... ... ادامه ...

زندگی به توان ابدیت

زندگی رسم خوشایندی است زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ پرشی دارد اندازه عشق زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد برود زندگی جذبه دستی است که می چیند زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است زندگی بعد درخت است به چشم ه زندگی تجربه شب پره در تاریکی است زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد زندگی سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچد ز ندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست خبر رفتن موشک به فضا لمس تنهایی ماه فکر بوییدن گل در کره ای دیگر زندگی شستن یک بشقاب است زندگی یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است زندگی مجذور آینه است زندگی گل به توان ابدیت زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما زندگی هندسه ساده و ی ان نفسهاست... زندگی تر شدن پی در پی زندگی آب تنی در حوضچه اکنون است رخت ها را آب در یک قدمی است... ... ادامه ...

زندگی می گذرد

گله هارابگذار! ناله هارابس کن! روزگارگوش ندارد که تو هی شِکوه کنی! زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگِ تو را... فرصتی نیست که صرف گله وناله شود! تابجنبیم تمام است تمام!! مهردیدی که به برهم زدن چشم گذشت.... یاهمین سال جدید!! بازکم مانده به عید!! این شتاب عمراست ... من وتوباورمان نیست که نیست!! ***زندگی گاه به کام است و بس است؛ زندگی گاه به نام است و کم است؛ زندگی گاه به دام است و غم است؛ چه به کام و چه به نام و چه به دام... زندگی معرکه همت ماست...زندگی میگذرد... زندگی گاه به نان است و کفایت د؛ زندگی گاه به جان است و جفایت د ؛ زندگی گاه به آن است و رهایت د؛ چه به نان و چه به جان و چه به آن... زندگی صحنه بی ت ماست...زندگی میگذرد... زندگی گاه به راز است و ملامت بدهد؛ زندگی گاه به ساز است و سلامت بدهد؛ زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد؛ چه به راز و چه به ساز و چه به ناز... زندگی لحظه بیداری ماست...زندگی میگذرد... ... ادامه ...

زندگی می گذرد

دو قدم مانده که پاییز به یغما برود این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد...!!! دل ِ تنها به چه شوقی پی ِ یلدا برود؟ گله هارابگذار! ناله هارابس کن! تابجنبیم تمام است تمام!! مهردیدی که به برهم زدن چشم گذشت.... یاهمین سال جدید!! بازکم مانده به عید!! این شتاب عمراست ... من وتوباورمان نیست که نیست!! زندگی گاه به کام است و بس است؛ زندگی گاه به نام است و کم است؛ زندگی گاه به دام است و غم است؛ چه به کام و چه به نام و چه به دام... زندگی معرکه همت ماست...زندگی میگذرد... زندگی گاه به راز است و ملامت بدهد؛ زندگی گاه به ساز است و سلامت بدهد؛ زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد؛ چه به راز و چه به ساز و چه به ناز...!!! زندگی لحظه بیداری ماست زندگی میگذرد ... ادامه ...

زندگی...

زندگی...?????????????? ???????? ??? زندگی کوچه سبزی است میان دل دشتکه در آن عشق مهم است و گذشت.زندگی بوسه تلخی است روی لب گلکه زترس چیدن می دهد بر بلبل.زندگی رهروای از خاطره هاستکه در آن عمق وجودت پیداست.زندگی راه درازیست با مقصد دورکه سرانجام رود لانه گور.زندگی ریل عبور از دنیاستزندگی ای بر ظاهر هاست.زندگی قطره اشکیست در چشم غریبزندگی کوه بلندیست با راه عجیب.زندگی مزرعه خوبی هاستزندگی راه رسیدن به خداست...زندگیتون پر از عشق ، پر از خوبی ، پر از حضور خدا?????? ?????? ???????????? ... ادامه ...

انسان سازی خاموش !!!

پدر و مادر گرامی فرزند شما همانگونه که می آموزد ،زندگی می کند پس دقت کنیم که: اگر کودکی با انتقاد زندگی کند، می آموزد که محکوم کند. اگر کودکی با دشمنی زندگی کند، می آموزد که ستیزه جو باشد. اگر کودکی با ترس زندگی کند، می آموزد که همواره بترسد. اگر کودکی با تمس زندگی کند، می آموزد که متز ل باشد. اگر کودکی با احساس ترحم زندگی کند، می آموزد که احساس بدبختی کند. اگر کودکی با آگاهی به توانایی هایش زندگی کند، می آموزد که اعتماد به نفس داشته باشد. اگر کودکی با عشق بدون قید و شرط زندگی کند، می آموزد که عشق بورزد. اگر کودکی با تایید زندگی کند، می آموزد که خویشتن را دوست بدارد. اگر کودکی با بینش و شناخت زندگی کند، می آموزد که در زندگی هدف داشته باشد. اگر کودکی با صداقت و انصاف زندگی کند، می آموزد که راستگو و درستکار باشد. اگر کودکی با احساس امنیت زندگی کند، می آموزد که به خود و اطرافیانش اعتماد داشته باشد. اگر کودکی با دوستی و مهربانی زندگی کند، می آموزد که زندگی را زیبا ببیند. اگر کودکی با بردباری زندگی کند، می آموزد که صبور باشد. اگر کودکی با تشویق به جا زندگی کند، می آموزد که قدردانی کند. در نتیجه همانجور ... ادامه ...

زندگی رسم خوشایندی است

زندگی رسم خوشایندی است زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ پرشی دارد اندازه عشق زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد برود زندگی جذبه دستی است که می چیند زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است زندگی بعد درخت است به چشم ه زندگی تجربه شب پره در تاریکی است زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد زندگی سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچد زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست خبر رفتن موشک به فضا لمس تنهایی ماه فکر بوییدن گل در کره ای دیگر زندگی شستن یک بشقاب است زندگی یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است زندگی مجذور آینه است زندگی گل به توان ابدیت زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما زندگی هندسه ساده و ی ان نفسهاست... زندگی تر شدن پی در پی زندگی آب تنی در حوضچه اکنون است رخت ها را آب در یک قدمی است... سهراب سپهری ... ادامه ...

پاییز..

دو قدم مانده که پاییز به یغما برود این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد...... دل ِ تنها به چه شوقی پی ِ یلدا برود؟ گله هارابگذار! ناله هارابس کن! روزگارگوش ندارد که تو هی شِکوه کنی! زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگِ تو را... فرصتی نیست که صرف گله وناله شود! تابجنبیم تمام است تمام!! مهردیدی که به برهم زدن چشم گذشت.... یاهمین سال جدید!! بازکم مانده به عید!! این شتاب عمراست ... من وتوباورمان نیست که نیست!! ***زندگی گاه به کام است و بس است؛ زندگی گاه به نام است و کم است؛ زندگی گاه به دام است و غم است؛ چه به کام و چه به نام و چه به دام... زندگی معرکه همت ماست...زندگی میگذرد... زندگی گاه به نان است و کفایت د؛ زندگی گاه به جان است و جفایت د ؛ زندگی گاه به آن است و رهایت د؛ چه به نان و چه به جان و چه به آن... زندگی صحنه بی ت ماست...زندگی میگذرد... زندگی گاه به راز است و ملامت بدهد؛ زندگی گاه به ساز است و سلامت بدهد؛ زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد؛ چه به راز و چه به ساز و چه به ناز... زندگی لحظه بیداری ماست زندگی میگذرد. ... ادامه ...

تولد

15 مهر زا روز سهراب مبارک زندگی رسم خوشایندی است زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ پرشی دارد اندازه عشق زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد برود زندگی جذبه دستی است که می چیند زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است زندگی بعد درخت است به چشم ه زندگی تجربه شب پره در تاریکی است زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد زندگی سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچد زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست خبر رفتن موشک به فضا لمس تنهایی ماه فکر بوییدن گل در کره ای دیگر زندگی شستن یک بشقاب است زندگی یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است زندگی مجذور آینه است زندگی گل به توان ابدیت زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما زندگی هندسه ساده و ی ان نفسهاست... زندگی تر شدن پی در پی زندگی آب تنی در حوضچه اکنون است رخت ها را آب در یک قدمی است... سهراب سپهری ... ادامه ...

زندگی

زندگی قصه زیبای وجود خداستزندگی عشق و محبت به همه عالم اوستزندگی زیباست با زیبایی امد به زمینزندگی را هدیه ای باشد از اسرار خدازندگی فرصت با عشق بودن استزندگی تجربه خواستن همه خوبی هاستزندگی را هر چه بینی ان شودزندگی زیباست گر زیبا ببیند چشم توزندگی اسرار و راز پنهان خداستزندگی حلش انسان بودن استزندگی اوج گرفتن به هدف های جلی ندگی رفتن راه است بسوی خالقزندگی را هر چه بینی ان شودهدف زندگی تجربه در اکنون استزندگی فرصت همکاری و هم یاری ماستزندگی فرصت فهمیدن نیک از بد استزندگی اغاز دارد لیک پایانی نداردزندگی در این جهان رویایی زیبایی هاستزندگی هر چه که هست هدیه خالق ماستزندگی خنده و شادی و سرور حق استصفحه84 کتاب اشتی با خدا. ماس دعا.یاعلی ... ادامه ...

زندگی رسم خوشایندی است

زندگی رسم خوشایندی است زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ پرشی دارد اندازه ی عشق زندگی چیزی نیست که لب طاقچه ی عادت از یاد برود. زندگی جذبه ی دستی است که می چیند زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است زندگی بعد درخت است به چشم ه ... ادامه ...

زندگی

زندگی... جاری امواج شب و گیسوی یار شاید آن گل که زنم گوشه زلف دلدار زندگی... راحت و بی دردسر است تکه لبخندی اگر بر سر میزت باشد زندگی... دیدن هر چه خوبیست من به انسان و زمین خوشبینم این جنگ و جدلها ز سیاست بازیست زندگی... شبیه لبخند خداست وای اگر گوشه لبهای عزیزت باشد زندگی... پر ز امید و آرزوهای بلند عاشقی است به پشیزی ندهم یأس همه دنیا را زندگی... حادثه ای میان چشم ست خواهم این دل برود ، ن چشم تو شود به فدای نگهِ حادثه خیزت باشد ... ادامه ...

دو قدم مانده که پاییز به یغما برود

دو قدم مانده که پاییز به یغما برود این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود زندگی گاه به کام است و بس است؛ زندگی گاه به نام است و کم است؛ زندگی گاه به دام است و غم است؛ زندگی معرکه همت ماست...زندگی میگذرد... زندگی لحظه بیداری ماست زندگی میگذرد. یغما گلرویی ... ادامه ...

در خیالات خودم

در خیالات خودم, در زیر بارانی که نیست… می رسم با تو به خانه، از خیابانی که نیست… می نشینی روبرویم، خستگی در میکنی… چای می ریزم برایت، توی فنجانی که نیست… باز میخندی و میپرسی: که ح بهتر است؟! باز میخندم ، که خیلی، گرچه ، میدانی که نیست… شعر می خوانم برایت، واژه ها گل می کنند!!! یاس و مریم میگذارم، توی گلدانی که نیست… چشم میدوزم به چشمت، می شود آیا کمی، دستهایم را بگیری، بین دستانی که نیست..؟! وقت رفتن می شود، با بغض می گویم: نرو... پشت پایت اشک می ریزم، روی ایوانی که نیست… می روی و خانه، لبریز از نبودت می شود… باز تنها می شوم، با یاد مهمانی که نیست...! بعد تو این کار هر روز من است!!! باور این که نباشی، کار آسانی که نیست...! زندگی گاه به کام است و بس است… زندگی گاه به نام است و کم است… زندگی گاه به دام است و غم است… چه به کام و چه به نام و چه به دام، زندگی معرکه همت ماست... زندگی میگذرد... زندگی گاه به نان است و کفایت د… زندگی گاه به جان است و جفایت د… زندگی گاه به آن است و رهایت د… چه به نان و چه به جان و چه به آن، زندگی , میگذرد.. ... ادامه ...

در خیالات خودم

در خیالات خودم, در زیر بارانی که نیست… می رسم با تو به خانه، از خیابانی که نیست… می نشینی روبرویم، خستگی در میکنی… چای می ریزم برایت، توی فنجانی که نیست… باز میخندی و میپرسی: که ح بهتر است؟! باز میخندم ، که خیلی، گرچه ، میدانی که نیست… شعر می خوانم برایت، واژه ها گل می کنند!!! یاس و مریم میگذارم، توی گلدانی که نیست… چشم میدوزم به چشمت، می شود آیا کمی، دستهایم را بگیری، بین دستانی که نیست..؟! وقت رفتن می شود، با بغض می گویم: نرو... پشت پایت اشک می ریزم، روی ایوانی که نیست… می روی و خانه، لبریز از نبودت می شود… باز تنها می شوم، با یاد مهمانی که نیست...! بعد تو این کار هر روز من است!!! باور این که نباشی، کار آسانی که نیست...! زندگی گاه به کام است و بس است… زندگی گاه به نام است و کم است… زندگی گاه به دام است و غم است… چه به کام و چه به نام و چه به دام، زندگی معرکه همت ماست... زندگی میگذرد... زندگی گاه به نان است و کفایت د… زندگی گاه به جان است و جفایت د… زندگی گاه به آن است و رهایت د… چه به نان و چه به جان و چه به آن، زندگی , میگذرد.. ... ادامه ...

زندگی

زندگی را شاید غنچه تفسیر کند وقت شکفتن به درخت زندگی را شاید ماه تعبیر کند در دل شبهای سیاه . زندگی را شاید مرگ معنا بخشد در جهانی دیگر . زندگی از نظر من اما : رفتن و آمدن از مدرسه است ، پیشه ام کاشتن معرفت است ؛ هدیه آب به باغ دانش ، برد ن کودک معصوم به راه فردا . ک ن چشم امیدی به نگاهم دارند تا بیاموزند علم ، رمز و راز دنیا تا که بنمایم صرف ، فعل راه فردا. ک ن معنی آب و هدف زندگی اند ک ن راز گل و سادگی اند زندگی را هر روز ، می کنم تفسیر بر تخته سیاه . زندگی را هر روز، می کنم هدیه به امواج نگاه زندگی یافتن مجهولات است زند گی تکیه شاگردان بر شانه ماست. تا که فرصت دارم چون درختان در باد صبر را پیشه خود خواهم ساخت گرچه طوفان حوادث ببرد برگ مرا . ریشه را سخت نمایم در خاک تا که در فصل بهار بار دیگر بشوم سبز و بمانم در باغ ... ادامه ...

سه چیز در زندگی

دوام ازدواج یک قسمت روی محبت است و نه قسمتش روی گذشت از خطا. ( ضرب المثل اسکاتلندی) سه چیز در زندگی هیچگاه باز نمی گردند:زمان، کلمات و موقعیت ها. سه چیز در زندگی هیچگاه نباید از دست بروند:آرامش، امید و صداقت. سه چیز در زندگی هیچگاه قطعی نیستند:رؤیا ها، موفقیت و شانس. سه چیز در زندگی از با ارزش ترین ها هستند:عشق، اعتماد به نفس و دوستان. سه چیز در زندگی یک انسان را می سازند:تلاش، اخلاص و موفقیت. سه چیز در زندگی یک انسان را نابود می کنند:مشروب، غرور و خشم ... ادامه ...

بواسیر؛ درمان و سبک زندگی

سبک زندگی ما تعیین کننده سلامتی ما و یا بیماری هایی است که مبتلا می شویم، در این مقاله به معرفی روش هایی در زندگی روز مره و یا به عبارت دیگر به سبک زندگی ای میپردازیم که می تواند مشکلات مرتبط با بواسیر را بهبود بخشیده و برطرف نماید. ... ادامه ...

و زندگی همین است...

زندگی فقط زنده بودن نیست ،زندگی هنگامی معنا میشود که لبخند از درخت سر به فلک کشیده ی مهر شکوفه میدهدو هنگامی زندگی معنای واقعی خودش را پیدا میکند که قطره های اشک آبشار غم هر کدام رنگین کمانی شوند هفت رنگ که سر تا سر آسمان پنجره ی ذهنت را رنگ آمیزی کند و زندگی همین است.زندگی را میتوان آسان تر از سخت های سخت معنا کرد.زندگی را میتوان همان طوری که در دشت سبز قلبت پر گل میبینی ،پر از گل بیافرینی و زندگی را هر طور که پرستو ی ذهنت به سوی هدف پرواز میکند؛ پرواز دهی..." زندگی همین است .همین که نفس بکشی ، نگاه کنی و از پنج احساس وجودت به درستی استفاده کنی." ... ادامه ...

عمیق ترین درد زندگی

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست. بلکه گذاشتن سدی در برابر رودیست که از چشمانت جاری است! عمیق ترین درد زندگی مردن نیست. بلکه پنهان قلبی است که به اسفناک ترین ح ش ته است! عمیق ترین درد زندگی مردن نیست. بلکه نداشتن شانه های محکمی است که بتوانی به آن تکیه کنی و از غم زندگی برایش اشک بریزی! عمیق ترین درد زندگی مردن نیست. بلکه ناتمام ماندن قشنگترین داستان زندگی است که مجبوری آ ش را ناتمام به سرانجام برسانی! ... ادامه ...

دوستت دارم زندگی!

سلام زندگی زیباست زیباترازآن که ابش کنیم به خاطر حرف یکی! دوست بداریم زندگی ارزش دارد مار زنگی نیست! زندگی همین نوشتن تاک تاک ضربه های ماوس است! بنویس:زندگی شکرت که بامنی! خدایا خواستی دستم بگیری دا م مچم گرفتی!! الان داد می زنم خدایا شکرت که دلم را باخودت آشناکردی دوستت دارم زندگی! ... ادامه ...

ریتم زندگی

زندگی به طور مرتب زمین می خورد و بلند می شود. اب می کند و اصلاح می کند. خم می شود و راست. کج می شود اما نمی ریزد و نمی افتد. به قول امروزی ها «گند» می زند، اما خودش هم گندز می کند. این ریتم زندگی است. زندگی آهنگی دارد که با انسان تنظیم نمی شود بلکه انسان را تنظیم می کند. زندگی هرگز از ریتم خودش باز نمی ماند. ریتم زندگی را نمی توان تغییر داد اما فراموش هم نباید کرد. ... ادامه ...

تعبیر زندگی

از باغبانی پرسیدند : زندگی یعنی چه ؟گفت : کاشت بذر عشق در زمین دلها زیر نور ایمان !!!!! ***************** از باستان شناسی پرسیدند : زندگی یعنی چه ؟گفت : کاویدن جانها برای است اج گوهر درون !!!!! ***************** از آیینه فروشی پرسیدند : زندگی یعنی چه ؟گفت : زدودن غبار آیینه دل با شیشه پاک کن توکل !!!!! ***************** از میوه فروشی پرسیدند : زندگی یعنی چه ؟گفت : دست چین خوبی ها در صندوقچه دل ! ... ادامه ...

دوستت دارم ای تک مینای من

دوستت دارم مینا جان دوستت دارم ای تک عشق زندگی من دوستت دارم ای تک کلید خوشبختی من دوستت دارم ای تک یاردوران تنهایی من دوستت دارم ای تک ستاره ی زندگی من دوستت دارم ای تک نیاز زندگی من دوستت دارم ای تک امید زندگی من دوستت دارم ای تک آوای زندگی من دوستت دارم ای تک دوست شبهای من دوستت دارم ای تک معنی دهنده ’ زندگی من دوستت دارم ای تک رویای زندگی من امضاء: حجی hm ... ادامه ...

مفهوم سبک زندگی

سبک زندگی» چیست؟ مفهوم «سبک زندگی» از جمله مفاهیم علوم اجتماعی و علم جامعه شناسی و مردم شناسی است که اخیراً و در دهه اخیر بسیار مورد توجه عالمان علوم اجتماعی و مدیران فرهنگی قرار گرفته است؛ سبک زندگی معنایی است که از به هم تنیدگی و پیوند و نظام وارگی و شبکه ای بودن عوامل متعددی که در شیوه های زندگی یا اقلیم های زیستن انسان تأثیر می گذارند، به وجود آمده است. ... ادامه ...

زندگی

زندگی باور ست که آرام آرام در پس این ه ی دل می شود جست رهی از ماتم تاریکی ها به سوی قلب های منتظر تا بدان سو واژه های پر مهر زیستن را به سان بوی بهار شکوفا کرد و همه شب در شوق دیدار یار خاطرات خشکیده ی دل را به دست باد سپرد تا تاریکی دلها را به وسعت یک لبخند و همچو چشمه ی نور روشن کرد و در این سرمنزل عشق باید خواست که اینجا و آنجا در نسیم نفس دوست چراغ زندگی را هویدا کرد و کنار آوای مرغ زندگی دست هایت را به من بسپار تا در میان ابر تیره ی دل دری م که زندگی فقط، باورش زیباست پس زندگی را باور کن ... ادامه ...

معجزه ی زندگی دیگران باش...

معجزه زندگی دیگران باش ! بیقرار باش برای شادی ساختن در زندگی انسان ها .. دست های خدا باش برای برآوردن رویاهای انسان دیگری.. خنثی نباش! بی تفاوت نباش! اگر دیدی ی گره ای در کارش دارد و تو راهش را میدانی سکوت نکن !! اگر دستت به جایی می رسید دریغ نکن !! این قانون کائنات است .. معجزه زندگی دیگران که باشی ، بی شک ی معجزه زندگی تو خواهد بود .. لطفا کمی آهسته تر از کنار هم عبور کنیم .. ... ادامه ...

آرشیو سؤالات نهایی دین و زندگی(3) + پاسخ تشریحی

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی و اصول عقاید۲(شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی و اصول عقاید۲ (شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی و اصول عقاید۲ (شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی و اصول عقاید۲ (شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی (شیعیان) 12 دوره سؤالات نهایی دین و زندگی(3)، کلیه ی رشته ها ... ادامه ...

زندگی من

می گویند یاد مرگ را لحظه به لحظه به یاد داشته باش اما من میگویم تو را و امید به زندگی را لحظه به لحظه پیش چشمانم می اورم تا بهانه ای باشد برا زندگی تو زندگی منی ... ادامه ...

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان حرف های یک زندگی به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.