زندگی

عبارت زندگی از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب زندگی میباشد.انسان سازی خاموش !!!

پدر و مادر گرامی فرزند شما همانگونه که می آموزد ،زندگي می کند پس دقت کنیم که: اگر کودکی با انتقاد زندگي کند، می آموزد که محکوم کند. اگر کودکی با دشمنی زندگي کند، می آموزد که ستیزه جو باشد. اگر کودکی با ترس زندگي کند، می آموزد که همواره بترسد. اگر کودکی با تمس زندگي کند، می آموزد که متز ل باشد. اگر کودکی با احساس ترحم زندگي کند، می آموزد که احساس بدبختی کند. اگر کودکی با آگاهی به توانایی هایش زندگي کند، می آموزد که اعتماد به نفس داشته باشد. اگر کودکی با عشق بدون قید و شرط زندگي کند، می آموزد که عشق بورزد. اگر کودکی با تایید زندگي کند، می آموزد که خویشتن را دوست بدارد. اگر کودکی با بینش و شناخت زندگي کند، می آموزد که در زندگي هدف داشته باشد. اگر کودکی با صداقت و انصاف زندگي کند، می آموزد که راستگو و درستکار باشد. اگر کودکی با احساس امنیت زندگي کند، می آموزد که به خود و اطرافیانش اعتماد داشته باشد. اگر کودکی با دوستی و مهربانی زندگي کند، می آموزد که زندگي را زیبا ببیند. اگر کودکی با بردباری زندگي کند، می آموزد که صبور باشد. اگر کودکی با تشویق به جا زندگي کند، می آموزد که قدردانی کند. در نتیجه همانجور ... ادامه ...

زندگی رسم خوشایندی است

زندگي رسم خوشایندی است زندگي بال و پری دارد با وسعت مرگ پرشی دارد اندازه عشق زندگي چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد برود زندگي جذبه دستی است که می چیند زندگي نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است زندگي بعد درخت است به چشم ه زندگي تجربه شب پره در تاریکی است زندگي حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد زندگي سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچد زندگي دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست خبر رفتن موشک به فضا لمس تنهایی ماه فکر بوییدن گل در کره ای دیگر زندگي شستن یک بشقاب است زندگي یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است زندگي مجذور آینه است زندگي گل به توان ابدیت زندگي ضرب زمین در ضربان دل ما زندگي هندسه ساده و ی ان نفسهاست... زندگي تر شدن پی در پی زندگي آب تنی در حوضچه اکنون است رخت ها را آب در یک قدمی است... سهراب سپهری ... ادامه ...

زندگی

زندگي... جاری امواج شب و گیسوی یار شاید آن گل که زنم گوشه زلف دلدار زندگي... راحت و بی دردسر است تکه لبخندی اگر بر سر میزت باشد زندگي... دیدن هر چه خوبیست من به انسان و زمین خوشبینم این جنگ و جدلها ز سیاست بازیست زندگي... شبیه لبخند خداست وای اگر گوشه لبهای عزیزت باشد زندگي... پر ز امید و آرزوهای بلند عاشقی است به پشیزی ندهم یأس همه دنیا را زندگي... حادثه ای میان چشم ست خواهم این دل برود ، ن چشم تو شود به فدای نگهِ حادثه خیزت باشد ... ادامه ...

بواسیر؛ درمان و سبک زندگی

سبک زندگي ما تعیین کننده سلامتی ما و یا بیماری هایی است که مبتلا می شویم، در این مقاله به معرفی روش هایی در زندگي روز مره و یا به عبارت دیگر به سبک زندگي ای میپردازیم که می تواند مشکلات مرتبط با بواسیر را بهبود بخشیده و برطرف نماید. ... ادامه ...

زندگی

زندگي باور ست که آرام آرام در پس این ه ی دل می شود جست رهی از ماتم تاریکی ها به سوی قلب های منتظر تا بدان سو واژه های پر مهر زیستن را به سان بوی بهار شکوفا کرد و همه شب در شوق دیدار یار خاطرات خشکیده ی دل را به دست باد سپرد تا تاریکی دلها را به وسعت یک لبخند و همچو چشمه ی نور روشن کرد و در این سرمنزل عشق باید خواست که اینجا و آنجا در نسیم نفس دوست چراغ زندگي را هویدا کرد و کنار آوای مرغ زندگي دست هایت را به من بسپار تا در میان ابر تیره ی دل دری م که زندگي فقط، باورش زیباست پس زندگي را باور کن ... ادامه ...

سه چیز در زندگی

دوام ازدواج یک قسمت روی محبت است و نه قسمتش روی گذشت از خطا. ( ضرب المثل اسکاتلندی) سه چیز در زندگي هیچگاه باز نمی گردند:زمان، کلمات و موقعیت ها. سه چیز در زندگي هیچگاه نباید از دست بروند:آرامش، امید و صداقت. سه چیز در زندگي هیچگاه قطعی نیستند:رؤیا ها، موفقیت و شانس. سه چیز در زندگي از با ارزش ترین ها هستند:عشق، اعتماد به نفس و دوستان. سه چیز در زندگي یک انسان را می سازند:تلاش، اخلاص و موفقیت. سه چیز در زندگي یک انسان را نابود می کنند:مشروب، غرور و خشم ... ادامه ...

زندگی می گذرد

گله هارابگذار! ناله هارابس کن! روزگارگوش ندارد که تو هی شِکوه کنی! زندگي چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگِ تو را... فرصتی نیست که صرف گله وناله شود! تابجنبیم تمام است تمام!! مهردیدی که به برهم زدن چشم گذشت.... یاهمین سال جدید!! بازکم مانده به عید!! این شتاب عمراست ... من وتوباورمان نیست که نیست!! ***زندگي گاه به کام است و بس است؛ زندگي گاه به نام است و کم است؛ زندگي گاه به دام است و غم است؛ چه به کام و چه به نام و چه به دام... زندگي معرکه همت ماست...زندگي میگذرد... زندگي گاه به نان است و کفایت د؛ زندگي گاه به جان است و جفایت د ؛ زندگي گاه به آن است و رهایت د؛ چه به نان و چه به جان و چه به آن... زندگي صحنه بی ت ماست...زندگي میگذرد... زندگي گاه به راز است و ملامت بدهد؛ زندگي گاه به ساز است و سلامت بدهد؛ زندگي گاه به ناز است و جهانت بدهد؛ چه به راز و چه به ساز و چه به ناز... زندگي لحظه بیداری ماست...زندگي میگذرد... ... ادامه ...

ریتم زندگی

زندگي به طور مرتب زمین می خورد و بلند می شود. اب می کند و اصلاح می کند. خم می شود و راست. کج می شود اما نمی ریزد و نمی افتد. به قول امروزی ها «گند» می زند، اما خودش هم گندز می کند. این ریتم زندگي است. زندگي آهنگی دارد که با انسان تنظیم نمی شود بلکه انسان را تنظیم می کند. زندگي هرگز از ریتم خودش باز نمی ماند. ریتم زندگي را نمی توان تغییر داد اما فراموش هم نباید کرد. ... ادامه ...

در خیالات خودم

در خیالات خودم, در زیر بارانی که نیست… می رسم با تو به خانه، از خیابانی که نیست… می نشینی روبرویم، خستگی در میکنی… چای می ریزم برایت، توی فنجانی که نیست… باز میخندی و میپرسی: که ح بهتر است؟! باز میخندم ، که خیلی، گرچه ، میدانی که نیست… شعر می خوانم برایت، واژه ها گل می کنند!!! یاس و مریم میگذارم، توی گلدانی که نیست… چشم میدوزم به چشمت، می شود آیا کمی، دستهایم را بگیری، بین دستانی که نیست..؟! وقت رفتن می شود، با بغض می گویم: نرو... پشت پایت اشک می ریزم، روی ایوانی که نیست… می روی و خانه، لبریز از نبودت می شود… باز تنها می شوم، با یاد مهمانی که نیست...! بعد تو این کار هر روز من است!!! باور این که نباشی، کار آسانی که نیست...! زندگي گاه به کام است و بس است… زندگي گاه به نام است و کم است… زندگي گاه به دام است و غم است… چه به کام و چه به نام و چه به دام، زندگي معرکه همت ماست... زندگي میگذرد... زندگي گاه به نان است و کفایت د… زندگي گاه به جان است و جفایت د… زندگي گاه به آن است و رهایت د… چه به نان و چه به جان و چه به آن، زندگي , میگذرد.. ... ادامه ...

کرم کوچک قلب

در زندگي بی دغدغه و بی سر و صدا هر اتفاق کوچکی که می افتد صدای بلند می دهد. وقتی مادر من سی و پنج ساله بود مشکلات و مسائل، هر دو، از مشکلات و مسائل زندگي من بیشتر و بزرگتر بودند. مسئله ی کوچکی مثل تمایل به عشق ورزیدن هیچ نقشی در آن زندگي نداشت. من آدم خوشبختی هستم، زندگي امروز من حتی اگر شبیه آرزوهای امسال و پارسال من نباشد اما شبیه آرزوهایی است که ده سال قبل داشتم. این یک زندگي بی دغدغه و بی سر و صداست. عشق ورزیدن از مسائل زندگي من است. اگر ناگهان مسائل تازه ای در زندگي من رخ بدهند چه اتفاقی برای مسئله ی کوچک عشق ورزیدن می افتد؟ آیا نادیده گرفته خواهد شد؟ عشق ورزیدن کرم کوچکی در قلب من است. مسائل بزرگ تر و مهم تر بی تحرک هستند اما این کرم کوچک راه می رود. ... ادامه ...

نمیخوام

حالم از این زندگي بهم میخوره من این زندگي رو نمیخوام مگه قرار نیست ی بار بیشتر زندگي نکنیم من دیگه بسمه نمیخوام ٥سال زندگيم شده جهنمممممم حالام که بدتر از بدتر براچی زندگي میکنیم؟برا اینکه زجر بکشیم؟ خدایا هستی؟؟؟؟خیلی وقته صدات میکنمو نیستی حتی ی نشونه کوچیکم ازت نیست من خستم من این زندگيرو این شکلی نمیخوام ... ادامه ...

در خیالات خودم

در خیالات خودم, در زیر بارانی که نیست… می رسم با تو به خانه، از خیابانی که نیست… می نشینی روبرویم، خستگی در میکنی… چای می ریزم برایت، توی فنجانی که نیست… باز میخندی و میپرسی: که ح بهتر است؟! باز میخندم ، که خیلی، گرچه ، میدانی که نیست… شعر می خوانم برایت، واژه ها گل می کنند!!! یاس و مریم میگذارم، توی گلدانی که نیست… چشم میدوزم به چشمت، می شود آیا کمی، دستهایم را بگیری، بین دستانی که نیست..؟! وقت رفتن می شود، با بغض می گویم: نرو... پشت پایت اشک می ریزم، روی ایوانی که نیست… می روی و خانه، لبریز از نبودت می شود… باز تنها می شوم، با یاد مهمانی که نیست...! بعد تو این کار هر روز من است!!! باور این که نباشی، کار آسانی که نیست...! زندگي گاه به کام است و بس است… زندگي گاه به نام است و کم است… زندگي گاه به دام است و غم است… چه به کام و چه به نام و چه به دام، زندگي معرکه همت ماست... زندگي میگذرد... زندگي گاه به نان است و کفایت د… زندگي گاه به جان است و جفایت د… زندگي گاه به آن است و رهایت د… چه به نان و چه به جان و چه به آن، زندگي , میگذرد.. ... ادامه ...

انتخاب زندگی شاهانه یا مرگ شاهانه!

نثر باستانی پاریزی،از جمله نثرهایی سلیس، روان و شیرینی ست که از خواندنش لذت می برم در کتاب نان جو و ... از قول مرحوم عصار آورده است: یکه زن دارد مثل سگ زندگي میکند و مثل شاه می میرد، و آن ی که زن ندارد، مثل شاه زندگي می کند و مثل سگ می میرد! ... ادامه ...

عمیق ترین درد زندگی

عمیق ترین درد زندگي مردن نیست. بلکه گذاشتن سدی در برابر رودیست که از چشمانت جاری است! عمیق ترین درد زندگي مردن نیست. بلکه پنهان قلبی است که به اسفناک ترین ح ش ته است! عمیق ترین درد زندگي مردن نیست. بلکه نداشتن شانه های محکمی است که بتوانی به آن تکیه کنی و از غم زندگي برایش اشک بریزی! عمیق ترین درد زندگي مردن نیست. بلکه ناتمام ماندن قشنگترین داستان زندگي است که مجبوری آ ش را ناتمام به سرانجام برسانی! ... ادامه ...

نکته

پرسیدم؟ چطوربهتر زندگي کنم ؟ باکمی مکث جواب داد . گذشته ات را بدونه هیچ تاسفی بپذیر با اعتماد زمان ح را بگذران وبدونه ترس برای اینده اماده شو امان را نگه دار و ترس را به گوشه ای انداز شکهایت را باور نکن وهیچگاه به باورهایت شک نکن زندگي شگفت انگیز است در صورتی که بدانی چطور زندگي کنی ... ادامه ...

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست...

سلام الان داشتم به این شعری که میگه زندگي صحنه ی یکتای هنرمندی ماست ..... واقعا همینه خودمونیم که با هنرمون با فکرمون با تلاشمون زندگي رو میسازیم زندگي خیلی پیچیده است روز به روزی که به سن ادما اضافه میشه پیچیدگیش بیشتر میشه ی مشکل حل میشه ی مشکل دیگه به اقتضای سنت بهش اضافه میشه واقعا کلافه کننده است زندگي خیلی سخته ،پر از شادی و غمه خدایا دستامو ول نکن ما امیدمون به توئه ... ادامه ...

نکات زندگی

هر وقت روز بدی را تجربه میکنید و انگار تمام اتفاق های آن روزتان بر خلاف میل شماست این را فراموش نکنید که هیچ به شما وعده نداده است که زندگي شما بدون مشکل خواهد بود بدون روزهای سخت ، شما هیچوقت قدر روزهای خوب رو نمیدونید یک نفس عمیق بکشید،و به خود بگویید این فقط یک روز بد است نه یک زندگي بد. ... ادامه ...

تولد

15 مهر زا روز سهراب مبارک زندگي رسم خوشایندی است زندگي بال و پری دارد با وسعت مرگ پرشی دارد اندازه عشق زندگي چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد برود زندگي جذبه دستی است که می چیند زندگي نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است زندگي بعد درخت است به چشم ه زندگي تجربه شب پره در تاریکی است زندگي حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد زندگي سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچد زندگي دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست خبر رفتن موشک به فضا لمس تنهایی ماه فکر بوییدن گل در کره ای دیگر زندگي شستن یک بشقاب است زندگي یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است زندگي مجذور آینه است زندگي گل به توان ابدیت زندگي ضرب زمین در ضربان دل ما زندگي هندسه ساده و ی ان نفسهاست... زندگي تر شدن پی در پی زندگي آب تنی در حوضچه اکنون است رخت ها را آب در یک قدمی است... سهراب سپهری ... ادامه ...

سبک زندگی چیست؟

مفهوم «سبک زندگي» از جمله مفاهیم علوم اجتماعی و علم جامعه شناسی و مردم شناسی است که اخیراً و در دهه اخیر بسیار مورد توجه عالمان علوم اجتماعی و مدیران فرهنگی قرار گرفته است؛ سبک زندگي معنایی است که از به هم تنیدگی و پیوند و نظام وارگی و شبکه ای بودن عوامل متعددی که در شیوه های زندگي یا اقلیم های زیستن انسان تأثیر می گذارند، به وجود آمده است تقریباً در اکثر تعریفهای سبک زندگي می توان دو مفهوم را یافت که در تعریف سبک زندگي در نظر گرفته شده است؛ و در واقع هر دو مفهوم هم، به واژه «سبک» باز می گردد: اول، مفهوم وحدت وجامعیت و دوم، مفهوم تمایز و تفارق. به این معنی که سبک زندگي حاکی از مجموعه عوامل و عناصری است که کم و بیش به طور نظام مند با هم ارتباط داشته و یک شاکله کلی فرهنگی و اجتماعی را پدید می آورند. همین پیوستگی، اتحاد و نظام مندی این کُل را ازکُل های دیگر متمایز می کند. وجود کلماتی همچون الگو، نظام مندی، کلیت، هویت وتمایز در بیانات اخیر فرزانه انقلاب نیز حاکی از همین مطلب است و به همین دلیل است که امروز از دو مدل و الگوی متمایز و متفاوت سبک زندگي ی و غربی سخن میگوییم. واژگان مترادف سبک زندگي ی: س ... ادامه ...

هدف علم جغرافیا: راهنمایی انسان – کمک به او در زندگی(کاردانش وفنی وحرفه ای

- هدف علم جغرافیا: راهنمایی انسان – کمک به او در زندگي 4- کاربرد مهم دانش جغرافیا: تعیین مکان مناسب برای زندگي و فعالیت 5- مزیت ع های هوایی: ارائه ی تصویر همه جانبه از محیط 6- محیط طبیعی در کل چگونه مجموعه ای است؟ متعادل 7- وظیفه ی انسان ضمن زندگي در محیط چیست؟ برخورد آگاهانه با محیط از طریق شناخت پدیده ها و کشف روابط آن ها. ... ادامه ...

زندگی

خب اینکه زندگي فقط یه باره خیلی بده:)باید میشد بعد اینکه یه بار کلشو دیدی برگردیو یه بار دیگه جاهای خوبشو زندگي کنی:) مثلا با مامان بابات با ماشین بری مسافرتو و رو صندلی عقبا با داداشت خونه درست کنی:) کاش میشد:( حیفه که بعضی حسّا دیگه تکرار نمیشن.... ً ... ادامه ...

نگرانتم

پست پای زردالو رو گذاشتم نمی دونم میگیری که منظورم از دغدغه تویی زندگي تو هست. دوست دارم همسرت شیرین ترین زن روی زمین از نظرت باشه دلم میخواد کلی چیز یادش بدم کلی گوشی دستش بدم تشویقش کنم کلی کتاب بخونه کلاس بره تو و زندگي مسترک و بگیره تو دستش تو قید ملیحه ها و ساراها و همه کوفت و مرگ ها رو بزنی حتی یاد چند ماه یکباره ی منو شدم مثل مادری که دل نگران زندگي بچه اش هست ... ادامه ...

آرشیو سؤالات نهایی دین و زندگی(3) + پاسخ تشریحی

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگي و اصول عقاید۲(شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگي و اصول عقاید۲ (شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگي و اصول عقاید۲ (شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگي و اصول عقاید۲ (شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگي (شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگي (شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگي (شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگي (شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگي (شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگي (شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگي (شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگي (شیعیان) 12 دوره سؤالات نهایی دین و زندگي(3)، کلیه ی رشته ها ... ادامه ...

زندگی میگذرد..!

زندگي گاه به کام است و بس است زندگي گاه به نام است و کم است زندگي گاه به دام است و غم است چه به کام و چه به نام و چه به دام، زندگي معرکهٔ همت ماست،.. زندگي میگذرد.. زندگي گاه به نان است و کفایت د زندگي گاه به جان است و جفایت د زندگي گاه به آن است و رهایت د چه به نان و چه به جان و چه به آن، زندگي صحنه بی ت ماست، .. زندگي میگذرد.. زندگي گاه به راز است و ملامت بدهد زندگي گاه به ساز است و سلامت بدهد زندگي گاه به ناز است و جهانت بدهد چه به راز و چه به ساز و چه به ناز،.. زندگي لحظهٔ بیداری ماست ! !!! زندگي میگذرد، درگذر است ! !!! ... ادامه ...

topic 208

نور ،،، نور چیست ؟ پرتوهایی که به هر سو منتشر و باعث میشود چشم قادر به درک اجسام گردد. نور حقیقت اشیا را آشکار می کند. نور زیبایی و زشتی را تمیز میدهد . نور نباشد تاریکی و ظلمت بهانه می شود برای گمراهی و جهل می دانی جان من ... تو نور زندگي ام بودی ، پرتوهای وجودت هرجا که بودی دلیل درک زندگي میشد. تو حقیقت زندگي را معنا می کنی. معیار زیبایی بودی تا زیبایی معنا پیدا کند. نور من ، نبودی ، نبودی ، نبودی تا من با جهل خویش تنها بمانم. و همان چند ساعت در نبود نور زندگي ام سخن به گمراهی برانم ، فقط سخن آه ،،، نور ،،، نور تویی ... ادامه ...

سبک زندگی و تمدن سازی نوین ی

سبک زندگي ایرانی ـ ی آغاز و مقدمه ای برای تمدن سازی نوین ی و در نهایت تحقق پیشرفت و توسعه ایرانی ـ ی است. یکی از مهمترین دلایل نیاز به تمدن سازی نوین ی، تهاجم فرهنگی غرب و تحمیل سبک زندگي غربی در جوامع ی است. سبک زندگي با وجود آنکه یک بحث فرهنگی محسوب می شود، نقش و جایگاه مهمی در تمدن سازی دارد و باید برای طراحی بنای چنین تمدنی برنامه ریزی نمود، بسیاری از مشکلات و مسائل فرهنگی جامعه ناشی از نبود مبانی نظری و فلسفی و تئوریک در زمینه سبک و سلوک زندگي و تمدن سازی دینی در جامعه است. فرهنگ سازی در باب سبک زندگي در جامعه می باید از سوی مردم و در بطن جامعه صورت گیرد. ... ادامه ...

عاشقانه ترین

این سوی زندگي من وتو هستیم وان سوی دیگر سرنوشت!این سو دستها در دست هم است وان سر عاقبت این عشق!به راستی ا این داستان چگونه است؟تلخ یاشیرین؟سهم من وتو ج است یا برابر با تولد زندگيمان؟چه زیباست لحظه ای که سرنوشت با دسته گلی سرخ به استقبال ما خواهد امد!چ تلخ است لحظه ج ما وچه غم انگیز است لحظه خداحافظی ما! این سوی زندگي ما درتب وتاب یک دیدار می باشیم....وان سوی زندگي یک علامت سوال در ا قصه من وتو دیده میشود.... زندگي یک علامت سوال در ا قصه من وتو دیده میشود....ایابهم میرسیم یانمیرسیم؟سرانجام این داستان به کجا ختم خواهد شد؟ ... ادامه ...

5 اصل برای یک زندگی موفق

در این مطلب 5 نکته ای ارائه می شود که اساسی هستند . اگر این 5 عمل، به عادت تبدیل شوند، منجر به موفقیت در تمام عرصه های زندگي خواهند شد. مسلماٌ اینها نسخه ای آنی نخواهند بود اما اساسی خواهند شد برای یک زندگي مفید و موفق . بقیه در ادامه مطلب... ... ادامه ...

زندگی زیباست ای زیبا پسند مثبت شان به زیبایی رسند

زندگي تان را مصرف کنید! بله درست متوجه شدید! ما همه مصرف کننده ایم، پس « زندگي تان را مصرف کنید.» شما یک شیشه عطر را تا آ ین قطره مصرف می کنید. چرا؟ چون ارزشمند است. زندگي خیلی ارزشمندتر از این حرف هاست. تلاش کنید زندگي تان را تا جای ممکن مصرف کنید. فرصت زندگي، مصرف زندگي هیچ فرصتی از زندگي را برای « زندگي » از دست ندهید. منظور این نیست که فقط کار کنید یا مال اندوزی کنید، نه! منظور این است که لحظه لحظه زندگي را لمس کنید. از زندگي تان زباله در نیاورید، تا آنجا که جا دارد، مصرف کنید. تمام استعدادهایی را که دارید، مصرف کنید و نگذارید استعدادها، توانایی و پتانسیل تان هدر برود ... ادامه ...

سبک زندگی و تمدن سازی نوین ی

سبک زندگي ایرانی ـ ی آغاز و مقدمه ای برای تمدن سازی نوین ی و در نهایت تحقق پیشرفت و توسعه ایرانی ـ ی است. یکی از مهمترین دلایل نیاز به تمدن سازی نوین ی، تهاجم فرهنگی غرب و تحمیل سبک زندگي غربی در جوامع ی است. سبک زندگي با وجود آنکه یک بحث فرهنگی محسوب می شود، نقش و جایگاه مهمی در تمدن سازی دارد و باید برای طراحی بنای چنین تمدنی برنامه ریزی نمود، بسیاری از مشکلات و مسائل فرهنگی جامعه ناشی از نبود مبانی نظری و فلسفی و تئوریک در زمینه سبک و سلوک زندگي و تمدن سازی دینی در جامعه است. فرهنگ سازی در باب سبک زندگي در جامعه می باید از سوی مردم و در بطن جامعه صورت گیرد. ... ادامه ...

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان زندگی به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.