شعرعاشقانه

عبارت شعرعاشقانه از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب شعرعاشقانه میباشد.اشعارنوجوانان

عاشقانه های خیلی زیبای جدید| ادامه مطلب... سر زیبا یـیِ چشمان تو دعوا شده استبین ماه و من و یک عده اساتید هنر...مسعود محمد پورگفتی چه خبر؟ از تو چه پنهان خبری نیستدر زندگی ام، غیر زمستان خبری نیست در زندگی ام، بعد تو و خاطره هایتغیر از غم و اندوه فراوان خبری نیست انگار نه انگار دل شهر گرفته ستاز بارش بی وقفه ی باران خبری نیست ای کاش ی بود که می گفت به یوسفدر مصر به جز حسرت کنعان خبری نیست ادامه اشعار عاشقانه خیلی زیبا را در ادامه مطلب بیبینید... :: موضوعات مرتبط: زیباترین شعرهای عاشقانه، زیباترین شعر، شعر عاشقانه :: کلید واژه های این مطلب: زیباترین شعرهای عاشقانه جدید, شعرعاشقانه, زیباترین اشعار عاشقانه, شعرعاشقانه کوتاه, جملات عاشقانه ... ادامه ...

فاصله

بهـانه بود زندگـی و زندگـی بهـانه ای بها کجادهد ی به شعرعاشقانه ای طواف غم نموده راتبسم یام نیست ومرغ پرشکـسته راخیال آب ودانه ای .... ... ادامه ...

شعرعاشقانه در مورد

شعرعاشقانه در مورد شعر زیبا و عاشقانه در مورد شعر زیبا و عاشقانه در مورد از جابر نوری شعر عاشقانه در مورد . . نه نصیحت، نه نظر کاری نیست پنبه در گوش من و نوری هاست عشق در خانه ی ما موروثیست پدرم نیز یکی را می خواست با مفاتیح بزرگم د لای قرآن پدر بود صبح ها کاستِ بنان قبلِ صبحانه ی ما روشن بود پدرم مذهبیِ روشن فکر با ش پی حق می رفتیم عصر با منوچهر اینا بیشتر سمت ورق می رفتیم! وارث آن پدر دلداده نه هر آن که رسید از راهم عشق با یک دهه تاخیر آمد توی ترم دوی م عشق با چادرِ مشکی آمد آمد و شکلِ نمی خواهم شد نصف عمرِ منِ هجده ساله توی آن ترم کذایی کم شد عشق در خانه ی ما موروثیست تیپِ فامیل فقط مشکی بود مثلا منوچهرِ خودم مثل من مرد ش ت عشقی بود! شاعر : جابر نوری . . شعر زیبا و عاشقانه برای از جابر نوری ... ادامه ...

در صبح زندگانی ، سرمیدهم ترانه

در صبح زندگانی ، سرمیدهم ترانه آنهم ترانه ای که ، باشدتو رابهانه یک شعر پر تغزل ،یک شعرعاشقانه از تو سرودن اما ای نازنین زیبا سخت است گرچه آسان، هم صبح وهم شبانه هر تار مویت ای جان ،یک بیت این سرودم هر خنده تو جانا ، باشدمرا بهانه تا که بگویم از عشق ، تا که بگویم از مهر هردو درون قلبم ، باهم زند جوانه زیرا که باغبانی ، همچون تو دارم ای یار گل بشکفدبه قلبم ، هر گل شود نشانه هر یک نشانی ازتو ،هریک نشانی از عشق ای عشق نازنینم ،خوش زی جاودانه 1395/07/08 9:32 ... ادامه ...

دختری شاعروکوچه ندیده

شاعران سرزمین های سردسیر و برفی به غیرازیک آدم برفی شاخه د هلو و زغال به چشم به جزیک دسته کلاغ وتا چشم کارمیکندبرف شایدهم سراب گل وبهار دیگربه چه چیزی میتوانندآویزان شوندوخودرابه کاغذتحمیل کنند؟! یااین شاعران سرزمینهای کویری که بجای شعر چندبا شت سرهم می نویسند "شن" ردپای یک شترماده هم درمواقع عاشقانه درشع یدامیشود اینطور که نمیشود همسایه مادخترشاعری دارد درست درسن بلوغ شبهابرای نوشتن یک شعرعاشقانه چنان باسربه دیوارمیکوبد که در نقش تف وخون پخش شده اش به روی دیوار گاهی بسیاراتفاقی شکلهای عجیبی دیده میشود چنان خداوندرابه اسم کوچک وخودمانی صدامیزند که چنددیازپام باآب پرتقال درحلقش میریزند بهترین شعرهای جهان همان شکلهای اتفاقی تف وخون روی دیواراست م وآتشفشان اندوه همان صدازدن خداوندبه اسم کوچک است دخترهمسایه مافلج است وتابحال کوچه ر ده نمیدانم این همه تجربه عاشقانه راازکجا ب کرده است..... ... ادامه ...

چندبیت شعرعاشقانه به زبان ارم نارم

توخومینر موگلای موغ ارفتوم/ خیال بافیم اکه یادتوکفتوم/ دودستوم ول که وخیزوم که بی تو/ مون غافل ای هما بالا سرفتوم/ ابودوم دربدرورخاطرتو/ اکفتوم توخطر ورخاطرتو/ شوی که روخونه یویی خلنطر/ زدوم ورجوی گودرورخاطرتو/ شوی که بی توشون ای خونه درکه/ موشون اشوعلاالدینی خبرکه/ اسوختوم توتنورداغ غصت/ موشون اشواگویی که دم توورکه/ بسی کردوم ثواب ورخاطرتو/ دگه بودم کباب ورخاطرتو/ هزارتاخاطروم ا روزاخاسشون/ ولی بودوم اب ورخاطرتو/ بسی خوردی کتک ورخاطرمو/ خوهی دادی دوپک ورخاطرمو/ فقط سوحتوم هماروزی که دیستوم/ زشون خی بن لوتک ورخاطرمو/ بسی کوتن به جونوم قوم وخیشون / دگه داشون شگونوم قوم وخیشون/ اگفشون دختری نازی که ورتو/ به لبشون کرده جونوم قوم وخیشون/ دلوم دوتی که ای بس که غمی خو/ وچوب ای غصه ون عالمی خو/ شوی که تودلوم پای تووابو/ هماشوشادیم ای موجدابو/ حو ناکنوم و یرچوگون/ بنند بلکه خداای پشت مابو/ کنارخونشون مونشتروم یه/ شنفتوم زونگ پا ای پشت سروم یه/ هنوزادون گپیم خویشی نگفتر/ ا وبه بره که مادروم یه/............ نوشتت وی حنااسموم کف دست خودت گفتت دلوم مال تود بست خونه سوخته موچم کم هشترای تو جهیدی روتی وعغدت خود ... ادامه ...

عشق در شعر معاصر همچنان نفس می کشد

شعر فارسی هیچ گاه از حضور عشق خالی نبوده و نخواهد بود. حسنا محمدزاده شاعر در گفتگو با خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ گفت: عشق یکی از موضوعات اساسی شعر فارسی و پایه عرفان است که شکل پرداختن به آن در دوره های مختلف بنابر ذهنیت شاعران و تحولات خاص اجتماعی متفاوت بوده است، اما شعر فارسی هیچ گاه از حضور عشق خالی نبوده و نخواهد بود، در شعر معاصر هم عشق همچنان زنده است و نفس می کشد. وی ادامه داد: انسان معاصر خوشبختانه هنوز ذهنیت عاشقانه خود را به طور کلی از دست نداده اما عاشقانه های معاصر حاصل شکل گیری ذهنیتی هستند که مختص انسان و دنیای معاصر است. 1. عشق و عرفان رو در شعر شاعران امروز چطور ارزی می کنید؟ شعر فارسی هیچ وقت از حضور عشق خالی نبوده و نخواهد بود در شعر معاصر هم عشق همچنان زنده است و نفس می کشد . بعضی از شاعران معاصر به آن از دریچه های تازه ای نگریسته اند و به عشقی پرداخته اند که نه جسمانی و زمینی صرف است نه عرفانی و ملکوتی صرف ... بلکه حاصل ارتباط انسان ، اجتماع و فرهنگ معاصر است که این نگاه حتی در بعضی موارد می تواند به عشقی متعالی ختم شود البته چنین عشقی که با عرفان ... ادامه ...

مترسک های خاموش

مترسک های خاموش غمگین و ناراحت جلوی درکلبه اش نشته بود و به گذشته های نه چندان دورش فکر می کرد . باد ملایم صبح بهاری موهایش را به بازی گرفته بود. بیکارکه می شد برای مراقبت از مزرعه همان بالا می نشست،به امید روزی که گذرزمان همه چیزرا به کام او شیرین کند. بعدازسال ها فیلش یاد هندوستان کرده بود و حس غریبی به او دست داده و زی وستش مورموری خوشایند احساس می کرد،خودش هم نمی دانست چرا؟ اما این را به حساب دلپذیری هوا گذاشته بود.کلبه، بالای تپه نسبتا بلندی قرارداشت که کاملا مشرف برتمام مزرعه بود.حتی قطارهایی که درآن دوردست درحرکت بودند را می دید و با شنیدن صدای قطارصدای اوهم،آهنگین می شد.یک طرف مزرعه را تپه و سه طرف دیگر آن را درختان سربه فلک کشیده سپیدارحصارکرده بودند.درگوشه و کناراین مزرعه بزرگ تک وتوک مترسک های پیروجوانی به چشم می خورد.جلوی در کلبه چراگاه وسیعی بود که منتهی به مزرعه می شد و ان درکناراو با سکوتی سرد اما راضی شب و روز را می گذراندند .با خودعهد کرده بود که همین جا بماند و به آن روستای لعنتی دوباره پا نگذ ارد. غمی درون قلبش لانه کرده که هیچ وقت او را رها نمی کند...حرف هایش را کی شنیدم،زم ... ادامه ...

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان شعرعاشقانه به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.