وظیفه کارفرما در صورت وقوع حادثه شغلی در کارگاه

عبارت وظیفه کارفرما در صورت وقوع حادثه شغلی در کارگاه از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب وظیفه کارفرما در صورت وقوع حادثه شغلی در کارگاه میباشد.مسئولیت کارفرما پس از حادثه چیست؟

مسئولیت کارفرما پس از حادثه چیست؟مسئولیت کارفرما تنها محدود مسئولیت تهیه، آموزش و نظارت پیش از حادثه نمی شود و پس از حادثه نیز به استناد ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیه لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد. به استناد تبصره ماده ۹۵ قانون کار کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ قانون کار موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت_کار و امور_اجتماعی اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند همچنین به استناد ماده ۹ آئین نامه حفاظتی کارگاه های ماده ۶۵ قانون تامین اجتماعی، کارفرما باید وقوع هر گونه حادثه ناشی از کار را ظرف مدت سه روز اداری به شعبه صندوق تامین اجتماعی محل اطلاع دهد و نسبت به تکمیل و ارائه فرم ویژه حادثه اقدام نماید.به نظر می رسد آمار بالای حوادث ناشی از کار در استان های مختلف در کشور با عدم اموزش و نظارت کارگران توسط کارفرما در کارگاه های فنی و تخصصی بی ارتباط نیست. اما نگرانی اقتصادی کارفرمایان از تحمل هزینه های ... ادامه ...

وظیفه_کارفرما_در_صورت_وقوع_حادثه_شغلی_در_کارگاه

به استناد ماده 65 قانون تأمین اجتماعی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیه لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد.مضافا اینکه وفق تبصره ماده 95 قانون کار ، کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده 85 قانون کار موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند همچنین به استناد ماده 9 آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و ماده 65 قانون تامین اجتماعی، کارفرما باید وقوع هر گونه حادثه ناشی از کار را ظرف مدت سه روز اداری به شعبه صندوق تامین اجتماعی محل اطلاع دهد و نسبت به تکمیل و ارائه فرم ویژه حادثه اقدام نماید.فراموش نکنید وقوع حادثه تنها مربوط به واحدهای صنعتی نیست و ممکن است در هر واحد صنفی به وقوع بپیوندد.نداشتن وسایل ایمنی و حفاظتی در اکثر موارد باعث مقصر اعلام شدن کارفرما بوده که توجه بیشتری را در این بخش می طلبد. ... ادامه ...

آنچه که آنچه که در بیمه نامه مسئولیت خوب است بدانیم

بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان هرکارفرما جهت تولید کالا و ارائه خدمت موضوع کارخود مست م به کارگیری نیروی انسانی میباشد ودر قبال مستخدمین و کارکنان خود مسئولیت های متعددی دارد بارزترین مسئولیت کارفرما در قبال هرکارگر عبارت است از حفظ سلامت جسمی و روانی او در محیط کار و اماکن وابسته به کارگاه . کارفرما م م به تهیه وسایل حفاظت ایمنی و بهداشت کارگر در محیط کار خود و آموزش بکارگیری وسایل ایمنی و نظارت بر مقررات حفاظت و بهداشت محیط کار میباشد در بعضی اوقات علی رغم زام کارفرما به رعایت نکات ایمنی و قانونی در محیط کار وقوع حادثه و در نتیجه مصدومیت کارگران اجتناب ناپذیر میباشد که مصدومیت های بدنی تماما" و یا تا حدودی ناشی از تخطی کارفرما از مقررات حفاظت فنی و بهداشتی کارگاه بوده و کارفرما موظف به جبران آن میباشد غرامت ناشی از حادثه در حین کار عواقب مالی سنگینی برای کارفرما در پی دارد خصوصا" اگر منجر به نقص عضو ؛ از کارافتادگی و فوت باشد که جبران چنین خسارتهای در بیمه نامه مسئولیت کارفرما پیش بینی شده است برای مطالعه بقیه مطلب با ذکر صلوات به ادا مطلب بروید ... ادامه ...

حوادث ناشی از کار

به چه حوادثی، ناشی از کار اطلاق می شود؟:white_check_mark: طبق ماده "۶٠" قانون تأمین اجتماعی، «حادثه ناشی از کار حادثه ای است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام یتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی واوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط براینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حادثه ای که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می گردد.» ... ادامه ...

آیین_نامه حفاظت کارگاه های ساختمانی

نکات_حقوقی : مطابق ماده 7 #آیین_نامه حفاظت کارگاه های ساختمانی #نکات_حقوقی : مطابق ماده 7 #آیین_نامه حفاظت کارگاه های ساختمانی « هرگاه ان #ناظر در ارتباط با نحوه اجرای #عملیات_ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال خطر وقوع حادثه را در بر داشته باشد، باید قوراً مراتب را همراه با راهنمایی ها و #دستورالعمل های لازم ، کتباً به #کارفرما یا کارفرمایان مربوطه اطلاع داده و رونوشت آن را به واحد کار و امور اجتماعی محل و #مرجع_صدور_پروانه ساختمان تسلیم نمایند. کارفرما موظف است فوراً کار را در تمام یا قسمتی از کارگاه که مورد ایراد و اعلام خطر واقع شده متوقف و کارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضی در مورد رفع خطر به عمل آورد. » ✅ با تشکر از مازیار صارمی برای یادآوری این نکته حقوقی ... ادامه ...

انجام اضافه کاری در مأموریت ها چه صورت دارد؟

اجبار کارفرما به پرداخت فوق العاده اضافه کاری به کارگری که حسب مقررات ماده 46 قانون کار به مأموریت اعزام می شود و در زمان مأموریت بنابر ماهیت موضوع مأموریت بیش از ساعات عادی کارگاه اشتغال بکار دارد اصولاً با عنایت به عدم نظارت کارفرما بر کار کارگر و ساعات کار او و نیز توجه به مسئله ارجاعی بودن کار اضافی به کارگر، فاقد مستند قانونی است مگر اینکه در این باره در کارگاه عرفی موجود بوده و یا این که طرفین در خصوص پرداخت اضافه کاری بیش از انجام مأموریت به توافق رسیده و یا انجام وظیفه کارگر در کارگاه محل مأموریت به نحوی باشد که کارفرما بر ساعات کار وی نظارت داشته و کار اضافی مستقیماً از سوی کارفرما و یا وی به کارگر مأمور ارجاع شده باشد. ... ادامه ...

تعاریف کلی و اصول

کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند. کارگر از لحاظ این قانون ی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه انی که عهده دار اداره کارگاه هستند کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است. ... ادامه ...

در پاسخ به عزیزانی که اظهار می دارند مگر ممکن است ی درکارگاهی دچار حادثه شود و کارفرما مسئول نباشد؟

در پاسخ به عزیزانی که اظهار می دارند مگر ممکن است ی در کارگاهی دچار حادثه شود و کارفرما مسئول نباشد؟ صِرف کار یک کارگربرای کارفرما در یک کارگاه و دچار حادثه شدن دلیل بر مقصر بودن کارفرما نیست ، بازرس کار و یا هر کارشناس ذیصلاح دیگری که حادثه را بررسی می کند در صورتی می تواند کارفرما را مسئول حادثه بداند که خطای کارفرما را به علت استنکاف از اجرای قوانین و مقررات مربوطه در نظریه کارشناسی خود اثبات نماید به عبارت دیگر رابطه سببیت بین حادثه رخ داده و خطای کارفرما را ثابت کند درتوضیح بیشتر اینکه اگر کارگری در کارگاهی دچار حادثه شده است این دلیل نمی شود که کارفرما در بروز حادثه مقصر است مگر اینکه کارشناس ذیصلاح در بررسی حادثه دلایل و عللی را احراز نماید که حاکی از این باشد که کارفرمای آن کارگر مقرراتی را که قانونگذاراجرای آنها را برای او مقرر کرده به مورد اجرا نگذاشته و همین استنکاف از اجرای مقررات باعث شده که کارگر دچار حادثه شود به عبارت دیگر اگر کارفرمای کارگر به وظایف قانونی خود عمل می کرد زمینه برای بروز حادثه برای کارگر فراهم نمی آمدو مسلما ً احراز این امر مست م اشراف و تسلط کارشنایس ب ... ادامه ...

توانگری مالی شرکت های بیمه

شرکتهای بیمه وقتی بیمه نامه صادر می کنند در واقع تعهد می نمایند در صورت وقوع حادثه تحت پوشش، خسارت مربوط را بپردازند. با توجه به احتمالی بودن وقوع حادثه، "مبلغ خسارت مورد تعهد" را به دو بخش کلی می توان تقسیم کرد. بخش اول، "مبلغ مورد انتظار خسارت" است که با توجه به قانون اعداد بزرگ، وقوع آن تقریباً قطعی است. بخش دوم "مبالغ غیرمنتظره خسارت" است که احتمال وقوع آن بسیار کم است اما صفر نیست و با توجه به اصل "انتقال ریسک از بیمه شده به بیمه گر"، بیمه گر در صورت وقوع موظف به پرداخت آن است. ... ادامه ...

فرم ثبت و گزارش حادثه و یا شبه حادثه hse

علیرغم کنترل و بررسی های ایمنی در وسائل و تجهیزات و همچنین نظارت بر اجرای ایمن کار، از طرف مسئولین hse کارگاه ، حادثه همیشه در کمین کارکنان کارگاه نیز هست. برای خواندن ادامه مطلب و فرم بر روی لینک زیر کلیک کنید: فرم گزارش حادثه hse ... ادامه ...

آ ین و اولین حادثه سال های 95 و 96

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران، از وقوع آتش سوزی در یک کارگاه خیاطی واقع در خیابان نوفل لوشاتو خبر داد. ... ادامه ...

کارفرما از منظر قانون کار

به استناد ماده ٣ قانون کار، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و حساب او در مقابل دریافت حق السعی برای او کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم انی که عهده دار اداره کارگاه هستند کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول تمامی تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. "در صورتی که کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است." قانون کار برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، شخصیت مدیران و مسئولان را در کارگاه ها که عهده دار کارگاه هستند از شخصیت کارفرما جدا ندانسته و به همین دلیل به علت استقلال نداشتن این نمایندگان، کارفرمایان عهده دار تمامی تعهداتی هستند که نمایندگان مذکور در قبال کارگران دارند. این موضوع به این دلیل است که نمایندگان مسئول ابلاغ و دستورات کارفرمای اصلی به کارگران و نیز نظارت بر حسن انجام کار، کارگران را عهده دار هستند زیرا تعهدی که افراد می پذیرند به اعتبار شخصیت کارفرما است. با این وصف کارفرمایان باید در انتخاب نمایندگان خود و نظارت بر سیر عملکرد ایشان رعایت دقت نظر را داشته باشند. کار ... ادامه ...

سؤال شماره 27 : حادثه و عدم اقدام کارفرما در رفع نقص فنی که باعث حادثه شده است

سؤال شماره 27 : درصورتیکه کارگر هنگام کار با یک دستگاه به علت نقص فنی دستگاه دچار حادثه شود و کارفرما هیچ گونه اقدامی در برطرف نمودن نقصی که باعث حادثه را شده ننماید آیا این کوتاهی می تواند در میزان درصد تقصیری که به کارفرما اختصاص داده شده تأثیری داشته باشد مثلا ً اگر کارفرما به علت نقص فنی دستگاه 60 درصد وکارگر به علت بی احتیاطی 40 درصد مقصر باشند آیا اینکه کارفرما بعد ازحادثه دستگاه را ایمن نمی کند آیااین اقدام ن کارفرما تقصیر کارفرما را در آن حادثه بیشتر مینماید پاسخ : اگر حادثه ای در روی دستگاهی به علت عدم رعایت مقررات ایمنی مربوطه رخ دهد و به عبارت دیگر کارشناس ذیصلاح بررسی کننده حادثه بروز حادثه را متأثرازنقص فنی در دستگاه ویا عدم رعایت مقررات ایمنی از سوی کارفرما تشخیص دهد آنچکه باید در مد نظرو مورد توجه کارشناس بررسی کننده حادثه باشد شرایط حاکم در زمان وقوع حادثه بوده بدین معنی که کارشناس نهایت تلاش و سعی خود را در راستای احراز اینکه بروز حادثه متأثر از چه عللی در زمان وقوع حادثه بوده است و اینکه علل احراز شده ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی کدام اشخاص می باشد به عمل آورده که پس از ... ادامه ...

حادثه و نردبان

بروز حادثه برای کارگر به علت استفاده از نردبان معیوب در کارگاه علیرغم موجود بودن نردبان سالم در کارگاه و مسئولیت کارفرما سؤال: من کارفرمای کارگاهی هستم که یکی از کارگران به علت استفاده از نردبان که در کارگاه بوده دچار حادثه شده است در حالیکه من یک نردبان نو یده بودم و در کارگاه گذاشته بودم جز این است که خود کارگر صد در صد مقصر است پاسخ : حوادثی در کارگاه ها به وقوع می پیوندد که متأثر از استفاده کارگر از لوازم و ابزار معیوب علیرغم موجود بودن لوازم و ابزار سالم از همان نوع در کارگاه می باشد که البته بحث پیرامون این موضوع و بررسی دقیق و کارشناسانه همه موارد در اینجا منظر نظر نمی باشد صِرفا ً در پاسخ به سؤال شما به اطلاع میرساند که وفق ماده 7 آیین نامه ایمنی کاردرارتفاع که چنین مقرر می دارد «ماده 7ـ کارفرما مکلف است پس از اطلاع از فرسوده و معیوب بودن لوازم و تجهیزات کار در ارتفاع با برچسب « خطرناک است ـ استفاده نشود » آنها را از دسترس کارگران خارج و پس از تعمیر شدن، تایید توسط شخص ذیصلاح مجددا ً به محل کار منتقل نماید. (شکل 9)» بنابراین ضمن اینکه کارشناس در فرایند بررسی حادثه باید دقیقا ً ، اینکه ... ادامه ...

وقوع دو حادثه گازگرفتگی در آ ین روز سال کبیسه/ چهار نفر روانه بیمارستان شدند

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان از وقوع دو حادثه گازگرفتگی در آ ین روز از سال ۹۵ در شهر اصفهان و شهرستان مبارکه خبر داد. ... ادامه ...

حادثه برای کارگر به علت همکاری با همکارش و مسئولیت کارفرما

حادثه برای کارگر به علت همکاری با همکارش و مسئولیت کارفرما سؤال: اگر کارگری بنا به خواسته همکار خود کاری انجام دهد به عبارتی با او همکاری کند که دچار حادثه شود ، به نظر جنابعالی آیا کارفرما در این حادثه مسئولیتی دارد پاسخ : الف : همانگونه که بارها گفته ام ،هر حادثه ای ویژگی های خاص خود را دارد که کارشناس با معاینه دقیق محل و یا دستگاه مربوطه و استماع اظهارات اصحاب دعوی و شهود و با توجه به شواهد و قراین و انجام دیگر تحقیقات کارشناسی ، عللی را که بروز حادثه متأثر از آنها بوده کشف و آنگاه اینکه مستندا ً به قوانین و مقررات مربوطه ، این علل ناشی از انجام فعل و یا ترک فعل چه اشخاصی بوده است را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد بنابراین سؤال شما کُلی تر از آن است که پاسخی منجز و صریح و مستدل و مستند دریافت نمایید ب : در فرایند بررسی حادثه ای که شما عنوان نموده اید توجه به موارد زیر حایز اهمیت است 1 - ابتدا باید با بررسی های لازم مشخص گردد که بروز حادثه متأثر از چه عللی می باشد و مستندا ً به قوانین و مقررات مربوطه ، این علل ناشی از انجام فعل و یا ترک فعل و به عبارت دیگر بی احتیاطی و یا بی مبالاتی چه اشخاصی ... ادامه ...

وقوع آتش سوزی یک کارگاه نجاری در مشهد

س رست ایستگاه 38 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: یک کارگاه نجاری با حدود 1000 مترمربع وسعت روز یکشنبه در منطقه اسماعیل آباد این شهر دچار آتش ‎سوزی شد. ادامه: وقوع آتش سوزی یک کارگاه نجاری در مشهد ... ادامه ...

هشدار داده بودیم دیواره مترو ناامن است، توجه ن د/تعداد کشته شدگان می توانست بیشتر باشد

یک کارگر مترو قم می گوید؛ اکثریت کارگران کارگاه محل حادثه مترو قم، بارها نگرانی و ترس خود را از ریزش دیواره اعلام و درخصوص احتمال وقوع حادثه هشدارهای لازم را داده بودیم، اما متأسفانه هیچ توجهی به ناامنی این محل نشد. ... ادامه ...

نکات مهم در بررسی حادثه برای کارگر در زمان اضافه کاری غیر قانونی

نکات مهم در بررسی حادثه برای کارگری که م م به اضافه کاری غیر قانونی شده است در بررسی چنین حادثه ای به نکات زیر باید توجه شود 1- صِرف هر خطایی از سوی کارفرما دلیل بر مسئولیت وی در بروز حادثه نیست بلکه کارشناس باید بین حادثه رخ داده و خطای کارفرما رابطه سببیت و یا رابطه علیت را احراز نماید به عبارت ساده تر اینکه باید توجه داشته باشد که اگر کارفرما فلان کاررا انجام می دادویا انجام نمی دادو یا فلان مقرره از فلان آیین نامه را اجرا می کرد آیا حادثه رخ نمی داد و یااینکه شرایط حادثه زا تا چه میزان متأثر از بی احتیاطی ویا بی مبالاتی صورت گرفته از سوی کارفرما بوده است بنابراین ضمن اینکه خطای کارفرما در ارتباط با ا ام کارگر به انجام اضافه کاری غیر قانونی در جای خود محفوظ است ، صِرف این ا ام کارگر به اضافه کاری غیر قانونی دلیل بر مسئول بودن کارفرما در بروز حادثه نمی باشد بلکه کارشناس باید بین این خطای کارفرما و بروز حادثه رابطه ای که در بالا توضیح داده شد را احراز نماید 2- در این حادثه اگرکارشناس بروز حادثه را متأثر از عدم رعایت مقررات ایمنی از سوی کارفرما تشخیص داد بنابراین بحث اینکه اضافه کاری غیر قان ... ادامه ...

نکات مهم در بررسی حادثه برای کارگردر حین انجام اضافه کاری غیر قانونی

نکات مهم در بررسی حادثه برای کارگری که م م به اضافه کاری غیر قانونی شده است در بررسی چنین حادثه ای به نکات زیر باید توجه شود 1- صِرف هر خطایی از سوی کارفرما دلیل بر مسئولیت وی در بروز حادثه نیست بلکه کارشناس باید بین حادثه رخ داده و خطای کارفرما رابطه سببیت و یا رابطه علیت را احراز نماید به عبارت ساده تر اینکه باید توجه داشته باشد که اگر کارفرما فلان کاررا انجام می دادویا انجام نمی دادو یا فلان مقرره از فلان آیین نامه را اجرا می کرد آیا حادثه رخ نمی داد و یااینکه شرایط حادثه زا تا چه میزان متأثر از بی احتیاطی ویا بی مبالاتی صورت گرفته از سوی کارفرما بوده است بنابراین ضمن اینکه خطای کارفرما در ارتباط با ا ام کارگر به انجام اضافه کاری غیر قانونی در جای خود محفوظ است ، صِرف این ا ام کارگر به اضافه کاری غیر قانونی دلیل بر مسئول بودن کارفرما در بروز حادثه نمی باشد بلکه کارشناس باید بین این خطای کارفرما و بروز حادثه رابطه ای که در بالا توضیح داده شد را احراز نماید 2- در این حادثه اگرکارشناس بروز حادثه را متأثر از عدم رعایت مقررات ایمنی از سوی کارفرما تشخیص داد بنابراین بحث اینکه اضافه کاری غیر قان ... ادامه ...

نکات مهم در بررسی حادثه برای کارگری که م م به اضافه کاری غیر قانونی شده است

نکات مهم در بررسی حادثه برای کارگری که م م به اضافه کاری غیر قانونی شده است در بررسی چنین حادثه ای به نکات زیر باید توجه شود 1- صِرف هر خطایی از سوی کارفرما دلیل بر مسئولیت وی در بروز حادثه نیست بلکه کارشناس باید بین حادثه رخ داده و خطای کارفرما رابطه سببیت و یا رابطه علیت را احراز نماید به عبارت ساده تر اینکه باید توجه داشته باشد که اگر کارفرما فلان کاررا انجام می دادویا انجام نمی دادو یا فلان مقرره از فلان آیین نامه را اجرا می کرد آیا حادثه رخ نمی داد و یااینکه شرایط حادثه زا تا چه میزان متأثر از بی احتیاطی ویا بی مبالاتی صورت گرفته از سوی کارفرما بوده است بنابراین ضمن اینکه خطای کارفرما در ارتباط با ا ام کارگر به اضافه کاری غیر قانونی در جای خود محفوظ است ، صِرف این ا ام به اضافه کاری غیر قانونی دلیل بر مسئول بودن کارفرما در بروز حادثه نمی باشد بلکه کارشناس باید بین این خطای کارفرما و بروز حادثه رابطه ای که در بالا توضیح داده شد را احراز نماید 2- در این حادثه اگرکارشناس بروز حادثه را متأثر از عدم رعایت مقررات ایمنی از سوی کارفرما تشخیص داد بنابراین بحث اینکه اضافه کاری غیر قانونی در اینجا ... ادامه ...

حادثه برق گرفتگی در دزفول مرگ مردی 36 ساله را رقم زد

3 تیرماه 1396 دزفول - ایرنا - مردی 36 ساله در دزفول در حادثه برق گرفتگی جان باخت. به گزارش ایرنا از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول این حادثه ساعت 21:15 دقیقه شنبه شب در یک کارگاه تولید سبد پلاستیک در حاشیه شهر دزفول رخ داد.مهدی ملائکه زاده از سازمان آتش نشانی دزفول در خصوص این حادثه گفت:در پی اطلاع از وقوع این حادثه گروه امداد و نجات آتش نشانی از ایستگاه شماره 1 به محل حادثه واقع در جاده دزفول - شوش حد فاصل روستای شهید منتظری و چهار راه آوج اعزام شد.وی افزود: ان امداد و نجات به محض مستقر شدن در محل با جنازه مردی حدودا ۳۶ ساله روبرو شدند که بر اثر حادثه برق گرفتگی جان خود را از دست داده بود.ملائکه زاده افزود:متاسفانه بجز فرزند دسال این مرد ی در محل نبود و پس از تلاش بسیار این کودک، سرانجام با یک موتور سوار عبوری ارتباط برقرار کرده و از وی کمک می طلبد که پس از تماس این شهروند آتش نشانان در محل حاضر و پس از کنترل شرایط موجود و اقدامات اولیه جنازه فرد مذکور توسط اورژانس 115به بیمارستان منتقل شد.چگونگی وقوع این حادثه در دست بررسی است. ... ادامه ...

تکلیف کارفرما در صورت بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آو

تکلیف کارفرما در صورت بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور : بر اساس ماده 14 آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور موضوع قانون تامین اجتماعی که اشعار می دارد : ماده ۱۴ـ کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی، طبق این آیین نامه معادل چهار درصد (۴%) میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان آور را که توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می گردد به طور یکجا به سازمان یاد شده پرداخت نماید. ... ادامه ...

مسئولیت کارفرما درنحوه چیدمان دستگاه ها در داخل کارگاه به طوری که حادثه آفرین نباشد

مستند استنباط مسئولیت کارفرما درنحوه چیدمان دستگاه ها در داخل کارگاه به طوری که حادثه آفرین نباشد ماده 17 آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاهها مصوب 1390/10/13 «ماده 17 - چیدمان دستگاه ها و ماشین آلات و قرار دادن اشیاء در یک سالن باید به نحوی باشد که مطابق باکارکرد دستگاه و ماشین بوده و اطراف آنها دارای فضای کافی برای تردد ایمن افراد ، ماشین آلات کارگاهی ،تعمیرات ناشی از دستگاه و انتقال مواد مصرفی و تولیدی ، میسر گردد.» ___________________________ کارشناس غلامرضا بخارایی ___________________________ بدیهی است که هر گونه مطلبی که در آن نظریه کارشناسی ابراز شده باشد نظریه کارشناسی اینجانب می باشد و نظریه دیگرکارشناسان می تواند با نظریه کارشناسی اینجانب متفاوت باشد ___________________________ آدرس وب سایت http://masouliat.ir/ آدرس وبلاگ http://bokharaei.blog.ir/ ___________________________ آدرس کانال تلگرام : https://telegram.me/bokharaey __________________________ انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است ... ادامه ...

سؤال شماره 28 : کارفرما در چه مواقعی در بروز حوادث مسئول است

سؤال شماره 28: پاسخ : پاسخ به این سؤال دربعضی از سؤالات قبلی به اشکال مختلف ارایه گردیده است شما سؤالی را مطرح نموده اید که پاسخ به این سئوال در شرایط گوناگونی که حادثه ای به وقوع می پیوند متفاوت خواهد بود بدین معنی که سؤال شما بسیار کلی است وارایه پاسخ کارشناسی مست م دانستن جزئیات موضوع میباشد علل مؤثر در بروز حادثه چه بوده است آیا بروز حادثه متأثر از عدم رعایت مقررات ایمنی از سوی کارفرما بوده است آیاسبب حادثه زا قابل انتساب به کارفرما می باشد واینکه علل احراز شده که مؤثر در وقوع حادثه تشخیص داده شده است نتیجه انجام فعل و یا ترک فعل چه اشخاصی بوده است و نیز توجه به این مهم که روال حاکم در کارگاه چه می باشد و نظارت کارفرما در راستای اجرای مقررات مربوطه در کارگاه توسط کارگران چگونه اِعمال می گردیده و بسیار مسایل دیگرکه در زمان بررسی حادثه باید مورد توجه کارشناس قرار گیرد بنابراین توجه داشته باشید که هر حادثه ای ویژگیهای خاص خود را دارد لذاکارشناس در بررسی های میدانی در صحنه حادثه و نیز با تحقیقات جامعی که به عمل می آورد و همچنین با توجه به اظهارات شهود و مطلعین ابتدا باید عللی که موجبات بر ... ادامه ...

حادثه برای مسئول ایمنی و مسئولیت کارفرما در ارتباط با حادثه برای مسئول ایمنی

حادثه برای مسئول ایمنی و مسئولیت کارفرما در ارتباط با حادثه برای مسئول ایمنی سؤال: من مسئول ایمنی شرکت هستم که هنگام تردد در داخل کارگاه به علت رفتن پایم به داخل یک کانال دچار حادثه شده ام به من می گویند که چون مسئول ایمنی بوده ام پس خودم مقصرم به نظر شما کارفرما هیچ تقصیری ندارد پاسخ: در پاسخ به سؤال شما ذکر چند نکته حایز اهمیت است 1- اینکه اظهار می دارید که چه ی مقصر است توجه داشته باشید که تعیین مقصر به معنای حقوقی و فقهی آن ، به عبارت ساده تر اینکه اگرکارشناس شخصی را به عنوان مسئول حادثه معرفی می نماید آیا واقعاً مقصر حادثه هم می باشد یا خیر ، النهایه با مقام محترم قضایی است 2-کارشناس در فرایند بررسی حادثه ابتدا باید عللی را که بروز حادثه متأثر از آنها بوده است را احراز نماید وآنگاه به این مهم بپردازد که علل مذکور ناشی از انجام فعل و یا ترک فعل و به عبارت دیگر بی احتیاطی و بی مبالاتی چه اشخاصی بوده است و در نهایت در صورت خواسته مقام محترم قضایی میزان درصد تأثیر پذیری بروز حادثه را از علل احراز شده مورد ارزی قرار دهد 3- آنچکه از توضیح شما در شرح حادثه استنباط می گردد بروز حادثه متأثر از عدم ر ... ادامه ...

2 کارگر ساختمانی روانه بیمارستان شدند

در پی انفجار در یک کارگاه ساختمانی در کاشان؛ 2 کارگر ساختمانی روانه بیمارستان شدند بر اثر انفجار در یک کارگاه ساختمانی در شهر کاشان، 2 نفر از کارگران این کارگاه روانه بیمارستان شدند. به گزارش ایلنا، بر اثر انفجار در یک کارگاه ساختمانی در شهر کاشان، 2 نفر از کارگران این کارگاه روانه بیمارستان شدند. به گفته رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کاشان، ساعتی پیش در اثر انفجار گاز هوا - برش در حوالی فرهنگسرای مهر در یک کارگاه ساختمانی دو نفر مصدوم شدند. سید محمد حسین مکی افزود: این انفجار سبب پرتاب کارگران شد که 2 نفر دچار تروما و ش تگی اندام ها شده بودند. وی افزود: با حضور فوری همکاران اورژانس و انجام اقدامات حیاتی، مصدومان تحت شرایط پزشکی به بیمارستان شهید بهشتی کاشان اعزام شدند. علت وقوع این حادثه توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی کاشان در دست بررسی است. ... ادامه ...

مفهوم نظارت کارفرما در تطبیق با عدم رعایت مقررات از سوی کارگر

در فرایند بررسی بسیاری از حوادث از کارفرما شنیده میشود که کارگر در نبود من مقررات مربوطه را زیر پا گذاشته و دچار حادثه است کارفرمایان باید توجه داشته باشند اینکه اظهار میدارند که کارگر درغیاب آنها مرتکب عملی گردیده که موجبات بروز حادثه ای را فراهم آورده است باید توجه داشته باشیم زمانی که صحبت از نظارت کارفرما در مواد 91 و 95 قانون کار به میان می آید این بدان معنی نیست که منظور حضور دایمی شخص کارفرما درمحیط کارجهت نظارت در راستای اجرای مقررات ایمنی از سوی کارگران میباشد بلکه با عنایت به تعریف نظارت که در واقع قانون گذار مراقبت کارفرما را در اجرای مقررات ایمنی درکارگاه خواستارشده است این نظارت باید به صورتی اِعمال گردد که یک سیستم و یا مدیریت صحیح نظارتی حاکم در کارگاه به گونه ای وجود داشته باشد که حضوریا عدم حضور شخص کارفرما در میزان اجرای مقررات ایمنی از سوی کارگران تأثیری نداشته باشد بدین معنی که اینگونه نباشد که کارگران در حضور شخص کارفرما رعایت مقررات ایمنی را به جا آورده و در غیاب شخص کارفرما شرایط به گونه ای باشد که براحتی بتوانند از اجرای این مهم استنکاف ورزند اما اگر درزمان برر ... ادامه ...

سقوط هواپیما در منطقه رباطکریم

سقوط هواپیما در حوالی فرودگاه 3 کشته و مصدوم برجای گذاشتمدیر روابط عمومی اورژانس تهران از سقوط یک فروند هواپیمای فوق سبک در حوالی فرودگاه خبر داد و گفت: این حادثه در ساعت ۱۹:۲۵ عصر 8 داد 1397 رخ داد و به محض اطلاع از این حادثه دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.وی در تشریح موقعیت وقوع حادثه اضافه کرد: این حادثه در حوالی فرودگاه ، روستای «وهن آباد» از توابع شهرستان رباط کریم رخ داده است.مدیر روابط عمومی اورژانس تهران گفت: در پی وقوع این حادثه سه نفر از هموطنانمان کشته و مصدوم شدند. ... ادامه ...

نکته مهمی درارزی بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کارگردر بررسی حوادث کاری

نکته مهمی درارزی بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کارگردر بررسی حوادث کاری مهمترین موضوعی که در فرایند بررسی حوادثی که بی احتیاطی و یا بی مبالاتی حادثه دیده را نیز از علل مؤثر در بروز حادثه تشخیص می دهیم ،در نظر گرفتن همه علل و عواملی است که در محیط کار می توانند در بی احتیاطی و یا مبالاتی سر زده از یک شخص در محیط کار تأثیر داشته باشند به عبارت دیگر وقتی که یک کارگر در محیطی کار میکند که در آنجا آلاینده و یا آلاینده هایی مشهود است که می تواندمؤثر در عدم تمرکز حواس کار گر باشد و یا اینکه این خطای کارگر به علت استنکاف کارفرما از وظایفی بوده که بی تأثیر در این خطای کارگر نبوده است مثل عدم آموزش و امثال آنها ،در اینصورت باید به این مهم توجه داشته باشیم که در اینجا دیگر نمی توان از کارگری که درآن شرایط انجام وظیفه می نماید رعایت احتیاط را در حد یک انسان متعارف انتظار داشت و باید در کفه ترازوی ارزی کارشناسی علل مؤثر در بروز حادثه ، میزان تأثیر پذیری بی احتیاطی و ی مبالاتی کارگر را از این شرایطی که منطبق با مقررات ایمنی نبوده و در ایجاد حواس پرتی کارگر مؤثر تشخیص داده می شود مورد ارزی قرارداده و از میزان ... ادامه ...

وقوع ۳ حادثه تصادف با ۸ مصدوم در نطنز + تصاویر

رئیس مرکز فوریت های پزشکی نطنز گفت: در پی وقوع سه حادثه تصادف در محورهای نطنز، هشت نفر مصدوم شدند. به گزارش خالد نیوز به نقل از خبرگزاری فارس از نطنز، حسین مخلصی عصر امروز ( ) در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: در پی وقوع سه حادثه تصادف ماشین و موتور سیکلت در شهرستان نطنز، مجموعاً هشت نفر مصدوم شدند. وی در تشریح حادثه اول گفت: مقارن ساعت ۱۳:۳۴ بر اثر انحراف خودروی پژو ۲۰۶ در محور اتوبان نطنز به اصفهان روبروی رحمت آباد، دو سرنشین خودرو مصدوم و توسط مأموران اورژانس نیه به بیمارستان خاتم الانبیای نطنز منتقل شدند. رئیس مرکز فوریت های پزشکی نطنز تصریح کرد: دومین حادثه مربوط به روستای طامه نطنز بود که بر اثر واژگونی پراید در جاده طامه با پنج سرنشین، سه نفر مصدوم و به بیمارستان خاتم الانبیای نطنز منتقل و دو سرنشین دیگر در محل حادثه توسط مأموران اورژانس نطنز به صورت س ایی درمان شدند. وی ادامه داد: سومین حادثه سقوط از موتور سیکلت در میدان معلم بادرود ساعت ۱۸:۴۵ بود که تنها مصدوم حادثه با آمبولانس پایگاه بادرود به بیمارستان فاطمیه بادرود منتقل شد. به گفته مخلصی علت این سه حادثه توسط پلیس در دست بررسی است. ... ادامه ...

فرایند بررسی حادثه رخ داده برای مسئول ایمنی و مسئولیت کارفرما

فرایند بررسی حادثه رخ داده برای مسئول ایمنی در ارتباط با بررسی حادثه برای مسئول ایمنی به لحاظ جایگاه وی در ارتباط با کشف کانون های خطرو نیز وظایف تعریف شده برای وی در آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها ، بنابراین در فرایند بررسی حادثه برای نامبرده نکاتی قابل توجه است که اینجانب نکات مذکور را د اسخ به سؤال یک مسئول ایمنی مبتنی بر اینکه ، هنگام تردد در داخل کارگاه به علت رفتن پایش به داخل یک کانال دچار حادثه شده است آورده ام و توجه شما را به نکات زیر جلب می نمایم 1-کارشناس در فرایند بررسی حادثه ابتدا باید عللی را که بروز حادثه متأثر از آنها بوده است را احراز نماید وآنگاه به این مهم بپردازد که علل مذکور ناشی از انجام فعل و یا ترک فعل و به عبارت دیگر بی احتیاطی و بی مبالاتی چه اشخاصی بوده است و در نهایت ، میزان درصد تأثیر پذیری بروز حادثه را از علل احراز شده مورد ارزی قرار دهد 2- آنچکه ازاظهارات مسئول ایمنی در شرح حادثه استنباط می گردد بروز حادثه متأثر از عدم رعایت مواد 18 و 144 از آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاهها مصوب 1390/10/13 تشخیص داده می شود که چنین مقرر می دارند: آیین نامه ایمنی ساختمان ... ادامه ...

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان وظیفه کارفرما در صورت وقوع حادثه شغلی در کارگاه به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.