و عشق صدای فاصله هاست

عبارت و عشق صدای فاصله هاست از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب و عشق صدای فاصله هاست میباشد.و عشق صدای فاصله هاست...

چه بخوانی چه نخوانی برای تو... دچار یعنی عاشق و فکر کن که چه تنهاست اگر ماهی کوچک ، دچار آبی دریای بیکران باشد چه فکر نازک غمناکی ! خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند و دست منبسط نور روی شانه آنهاست همیشه فاصله ای هست اگر چه منحنی آب بالش خوبی است برای خواب دل آویز و ترد نیلوفر، همیشه فاصله ای هست دچار باید بود و عشق صدای فاصله هاست صدای فاصله هایی که غرق ابهامند. مسافر... ... ادامه ...

شعری از فاضل نظری

بی قرار تو ام و در دل تنگم گله هاست آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل ع رخ مهتاب که افتاده بر آب در دلم هستی و بین فاصله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟ بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست بی تو هر لحظه را بیم فرو ریختن است مثل شهری که به روی گسل ز له هاست باز میپرسمت از مساله دوری و عشق و سکوت تو جواب همه مساله هاست مثل ع رخ مهتاب که افتاده به آب در دلم هستی و بین فاصله هاست ... ادامه ...

31- در دلم هستی وبین من وتو فاصله هاست...

بی قرار توام ودر دل تنگم گله هاست آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل ع رخ مهتاب که افتاده در آب در دلم هستی وبین من وتو فاصله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست... ... ادامه ...

31- در دلم هستی وبین من وتو فاصله هاست...

بی قرار توام ودر دل تنگم گله هاست آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل ع رخ مهتاب که افتاده در آب در دلم هستی وبین من وتو فاصله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست ... ... ادامه ...

انعکاس پاییز در آب

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه ! بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل ع رخ مهتاب که افتاده در #آب در دلم هستی و بین فاصله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که به روی گسل ز له هاست باز می پرسمت از مسئله ی دوری و عشق و سکوت تو جواب همه ی مسئله هاست ... ادامه ...

انعکاس پاییز در آب

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه ! بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل ع رخ مهتاب که افتاده در #آب در دلم هستی و بین فاصله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که به روی گسل ز له هاست باز می پرسمت از مسئله ی دوری و عشق و سکوت تو جواب همه ی مسئله هاست ... ادامه ...

.......

بی قرار توام ودر دل تنگم گله هاست آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل ع رخ مهتاب که افتاده در آب در دلم هستی وبین من وتو فاصله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که به روی گسل ز له هاست باز می پرسمت از مسئله دوری وعشق وسکوت تو جواب همه مسئله هاست ... ادامه ...

انعکاس پاییز در آب

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه ! بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل ع رخ مهتاب که افتاده در #آب در دلم هستی و بین فاصله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که به روی گسل ز له هاست باز می پرسمت از مسئله ی دوری و عشق و سکوت تو جواب همه ی مسئله هاست ... ادامه ...

بی قرار تو ام و در دل تنگم گله هاست

بی قرار تو ام و در دل تنگم گله هاست آه! بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل ع رخ مهتاب که افتاده در آب در دلم هستی و بین فاصله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال وقتی قفس چلچله هاست بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که به روی گسل ز له هاست باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق و سکوت تو جواب همه مسئله هاست ... ادامه ...

شعری از فاضل نظری

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست اه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل ع رخ مهتاب که افتاده در اب در دلم هستی و بین فاصله هاست اسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که به روی گسل ز له هاست باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق و سکوت تو جواب همه ی مسئله هاست ... ادامه ...

بی قرارم

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست اه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل ع رخ مهتاب که افتاده در اب در دلم هستی و بین فاصله هاست اسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال وقتی قفس پر زدن چلچه هاست بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که به روی گسل ز له هاست باز میپرسمت از مسئله دوری و عشق و سکوت تو جواب همه مسئله هاست فاضل ناظری ... ادامه ...

باز میپرسمت !!!

سلام ..... بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه بی تاب شدن، عادت کم حوصله هاست همچو ع رخ مهتاب که افتاده در آب در دلم هستی و بین فاصله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال وقتی قفس پرزدن چلچله هاست بی تو هر لحظه مرا بیم فروریختن است مثل شهری که به روی گسل ز له هاست باز می پرسمت از مساله ی دوری و عشق و سکوت تو جواب همه ی مساله هاست ... ادامه ...

آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست ...

آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست ... *** بی قرار توام ودر دل تنگم گله هاست آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل ع رخ مهتاب که افتاده در آب در دلم هستی وبین من وتو فاصله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که به روی گسل ز له هاست باز می پرسمت از مسئله دوری وعشق وسکوت تو جواب همه مسئله هاست فاضل نظری ... ادامه ...

بی قرار......

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه، بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل ع رخ مهتاب که افتاد در آب در دلم هستی و بین فاصله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال وقتی قفس پر زدن چلچه هاست بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که به روی گسل ز له هاست باز می پرسمت از مساله و دوری عشق و سکوت تو جواب همه ی مساله هاست ... ادامه ...

آه! بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست

بی قرار توام ودر دل تنگم گله هاست آه! بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل ع رخ مهتاب که افتاده در آب در دلم هستی وبین من وتو فاصله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که به روی گسل ز له هاست باز می پرسمت از مسئله دوری وعشق وسکوت تو جواب همه مسئله هاست فاضل نظری ... ادامه ...

در دلم هستی

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل ع رخ مهتاب که افتاده در آب در دلم هستی و بین فاصله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که به روی گسل ز له هاست باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق و سکوت تو جواب همه مسئله هاست " فاضل نظری " ... ادامه ...

بی قرار

بی قرار توام ودر دل تنگم گله هاست آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل ع رخ مهتاب که افتاده در آب در دلم هستی وبین من وتو فاصله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که به روی گسل ز له هاست باز می پرسمت از مسئله دوری وعشق وسکوت تو جواب همه مسئله هاست! ... ادامه ...

بی تو هر لحظه...

بی قرار توام ودر دل تنگم گله هاست آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل ع رخ مهتاب که افتاده در آب در دلم هستی وبین من وتو فاصله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که به روی گسل ز له هاست باز می پرسمت از مسئله دوری وعشق وسکوت تو جواب همه مسئله هاست ... ادامه ...

بی تو هر لحظه...

بی قرار توام ودر دل تنگم گله هاست آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل ع رخ مهتاب که افتاده در آب در دلم هستی وبین من وتو فاصله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که به روی گسل ز له هاست باز می پرسمت از مسئله دوری وعشق وسکوت تو جواب همه مسئله هاست ... ادامه ...

چلچله ها

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه بی تاب شدن، عادت کم حوصله هاست همچو ع رخ مهتاب که افتاده در آب در دلم هستی و بین فاصله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال وقتی قفس پرزدن چلچله هاست بی تو هر لحظه مرا بیم فروریختن است مثل شهری که به روی گسل ز له هاست باز می پرسمت از مساله ی دوری و عشق و سکوت تو جواب همه ی مساله هاست! ... ادامه ...

مرسی که هستی

بی قرار توام ودر دل تنگم گله هاست آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل ع رخ مهتاب که افتاده در آب در دلم هستی وبین من وتو فاصله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که به روی گسل ز له هاست باز می پرسمت از مسئله دوری وعشق وسکوت تو جواب همه مسئله هاست ... ادامه ...

بی تاب و بی قرار

بیقـــرار توام و در دل تنگــم گله هاست آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل عکـس رخ مهتـاب که افتاده در آب در دلم هستی و بین فاصله هاست آسـمان با قفس تنـگ چه فرقی دارد...؟ « بال» وقتی قفس پرزدن چلچله هاست بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که بروی گسل ز له هاست باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق و سکوت تو جواب همه مسئله هاست...!! (فاضل نظری) ... ادامه ...

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه، بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل ع رخ مهتاب که افتاد در آب در دلم هستی و بین فاصله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال وقتی قفس پر زدن چلچه هاست بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که به روی گسل ز له هاست باز می پرسمت از مساله و دوری عشق و سکوت تو جواب همه ی مساله هاست ... ادامه ...

فاصله ها

رفتن و گم شدن از ماست نه از فاصله ها دل از اینهاست که تنهاست نه از فاصله ها گرچه دیگر همه جا پر زج شده است مشکل از طاقت دل هاست نه از فاصله ها نقش کم رنگ سر که گذر گاه من است شاید از چشم تو پیداست نه از فاصله ها همه درها شده بستــــــه ز غم فاصله ها زخم هر عشق ز درهاست نه از فاصله ها گرچه دیگر همه سرد شده اند، این یکبار این همه درد نه از ماست نه از فاصله ها ... ادامه ...

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست

بی قرار توام و در دلِ تنگم گله هاست آه بی تاب شدن، عادت کم حوصله هاست همچو ع رخ مهتاب که افتاده در آب در دلم هستی و بین فاصله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال، وقتی قفس پرزدن چلچله هاست بی تو هر لحظه مرا بیم فروریختن است مثل شهری که به روی گسل ز له هاست باز می پرسمت از مساله ی دوری و عشق و سکوت تو جواب همه ی مساله هاست! فاضل نظری ... ادامه ...

عادت کم حوصله ها

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل ع رخ مهتاب که افتاده در آب در دلم هستی و بین فاصله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که به روی گسل ز له هاست باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق و سکوت تو جواب همه ی مسئله هاست فاضل نظری ... ادامه ...

بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه، بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل ع رخ مهتاب که افتاده در آب در دلم هستی و بین فاصله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که به روی گسل ز له هاست باز می پرسمت از مساله دوری و عشق و سکوت تو جواب همه مساله هاست فاضل نظری ... ادامه ...

عادت کم حوصله ها .....

بی قرار توام ودر دل تنگم گله هاست آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل ع رخ مهتاب که افتاده در آب در دلم هستی وبین من وتو فاصله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست بی هر لحضه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که به روی گسل ز له هاست باز می پرسمت از مسئله دوری وعشق وسکوت تو جواب همه مسئله هاست ... ادامه ...

قرار

قرارمان... فصل انگور!... که شدم بیا!... تو جام بیاور............و من جان..... .............................................................................................................. به قول فاضل نظری بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل ع رخ مهتاب که افتاده در آب در دلم هستی و بین فاصله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که به روی گسل ز له هاست باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق و سکوت تو جواب همه مسئله هاست ... ادامه ...

عادت کم حوصله هاست

بی قرار توام ودر دل تنگم گله هاست آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل ع رخ مهتاب که افتاده در آب در دلم هستی وبین من وتو فاصله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که به روی گسل ز له هاست باز می پرسمت از مسئله دوری وعشق وسکوت تو جواب همه مسئله هاست پ.ن : کلا بعضی شعر ها تِمِش به دل آدم میشینه، بدون اینکه مناسبت خاصی توی زندگی داشته باشه. ... ادامه ...

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان و عشق صدای فاصله هاست به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.